Raport de activitate 2012

mna Sâm, 17/05/2014 - 07:13
rapoarte de activitate

RAPORT DE ACTIVITATE

 

 

 2012

Cuprins

 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MUZEULUI............................................................3

Structura organizatorică şi personalul.............................................................5

Pregătirea profesională............................................................6

ACTIVITĂŢI MUZEALE.  PROGRAME............................................................7

Programul „Cercetare ştiinţifică, achiziţii obiecte muzeale, evidenţă analitică"............................................................7

Creşterea şi evidenţa patrimoniului.............9

Biblioteca. Arhiva ştiinţifică şi documentară............11

Programul „Restaurare-Conservare-Întreţinere".............13

Programul „Valorificare muzeală". Relaţii cu publicul.............18

Manifestări culturale organizate de Muzeul Agriculturii la sediu.............18

Parteneriate educaţionale.............22

Participarea la manifestări organizate în judeţ şi în ţară.............23

Activitatea editorială.............26

Programul „Dialog Internaţional"............27

VIZITATORI..............29

MUZEUL AGRICULTURII PREZENTAT ÎN MASS-MEDIA.............30

PARTENERI.............31

VENITURI ŞI CHELTUIELI.............32

ANEXE..................................................................33

 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MUZEULUI

(pct. a/cf. Model-cadru Raport de activitate - O.U. nr. 189/2008)

Muzeul Agriculturii a fost înfiinţat  prin Decizia Prefecturii Judeţului Ialomiţa nr. 176/1990. Conform Legii nr. 311 din 8 iulie 2003 (anexa 1), primeşte titulatura de „Muzeul Naţional al Agriculturii". În 15 noiembrie 2006 legea a fost republicată, fără anexe, muzeul revenind la titulatura de Muzeul Agriculturii Slobozia. În anul 2012 s-au continuat demersurile pentru redobândirea titulaturii de Muzeul Naţional al Agriculturii şi a obţinut acreditarea conform Ordinului 2208/10 aprilie 2012.

Deschis oficial pentru public la 25 Martie 1996.

Imobil: 3866 mp (suprafaţă desfăşurată) şi teren aferent 8420 mp.

             Aria de competenţă: „Muzeul Agriculturii are ca obiect de activitate istoria agriculturii, antropologia agrară şi arheologia industrială specifică de pe tot cuprinsul ţării." (conform deciziei de înfiinţare a muzeului)

             Finanţat:  din Bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

             Anul 2012 a continuat strategia demarată de conducerea instituţiei încă din iunie 1990  şi acceptată de instituţiile şi organismele abilitate (Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Prefectura Judeţului Ialomiţa, Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Ialomiţa), urmărindu-se păstrarea unui echilibru între principalele domenii specifice de exprimare:

 • consolidarea bazei materiale;
 • dezvoltarea patrimoniului muzeal prin cercetări şi achiziţii de obiecte (buget, venituri proprii, sponsorizări, donaţii);
 • valorificarea expoziţională;
 • valorificarea editorială a patrimoniului (pliante, cataloage etc.);
 • conservarea-restaurarea-întreţinerea patrimoniului;
 • pregătirea profesională a personalului (restaurare bunuri culturale, educaţie muzeală şi management);
 • dialogul cu instituţii de cultură şi personalităţi din ţară şi din străinătate;
 • relaţii constante şi transparente cu mass-media (locală, naţională);
 • folosirea judicioasă a Bugetului şi crearea de surse extrabugetare (venituri proprii, donaţii, sponsorizări, prestări servicii).

 Date privind imobilul. Întreţinere.

             Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea muzeul (fost magazin de mobilă) este proprietatea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi se află în administrarea Muzeului Agriculturii.

                    Paza a fost asigurată de S.C. Stan Group Security, pe bază de contract. Muzeul nu este dotat cu sistem de alarmă şi nici cu sisteme antifurt pentru piesele expuse. Securitatea acestora este asigurată,  pe parcursul vizitării expoziţiilor, de un supraveghetor, un muzeograf de serviciu şi un angajat de pază (care are în pază şi exteriorul şi biserica). Tot personalul de supraveghere şi ghidaj răspunde şi de securitatea obiectelor din standul de vânzare suveniruri, în timpul programului de lucru, „sistem" care împlică multe disfuncţionalităţi şi confuzii. Personalul de supraveghere şi ghidaj este suplimentat, în situaţiile în care sunt grupuri mari de vizitatori, de muzeografi.

            Având în vedere valoarea patrimoniului şi dotările din cadrul instituţiei (birotică, tehnică de calcul, aparatură electronică, utilaje folosite în procesul de restaurare  etc.), soluţia adoptată până în prezent este una de compromis, impunându-se dotarea urgentă cu sisteme de alarmă şi antifurt.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI  PERSONALUL

(pct.c.3/cf. Model- Raport cadru de activitate - OU nr. 189/2008)

 Conducerea:

Manager: Gheorghe Petre

Contabil şef: Desdemona Spătărelu

Şef secţie Patrimoniu: Adrian Stroe

Structura organizatorică. Muzeul cuprinde următoarea structură organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 16/28.03.2012. (Anexa 1):

1.Secţia Patrimoniu (Colecţii-Documentare, Restaurare - Conservare)

2.Financiar-Contabil-Administrativ-Aprovizionare

3.Secretariat-Registratură

4.Arhivă documentară-bibliotecă

5.Relaţii cu publicul-Arhivă foto-video

Structura colectivă şi operativă:

Consiliul de administraţie

Consiliul ştiinţific

Comisia de restaurare-conservare

Comisia de recepţie

Comisia de achiziţii şi evaluare  bunuri culturale

Comisia pentru SSM şi PSI

 

Personalul. Cele 29 de posturi au fost ocupate astfel:

- personal de specialitate (20 angajaţi: 11 cu studii superioare şi 9 cu studii medii): 1 manager/director, 1 şef secţie, 5 muzeografi, 7 restauratori, 1 bibliotecar, 4 referenţi, 1 gestionar custode-sală;

- personal auxiliar (9 angajaţi: 3 cu studii superioare  şi 6 cu studii medii): 1 contabil şef, 2 economişti, 2 referenţi, 2 muncitori calificaţi, 2 şoferi.

Notă: La 31 decembrie 2012, din cele 33 de posturi din organigrama muzeului, 4 posturi sunt vacante. S-au făcut demersuri pentru obţinerea a trei posturi unice (specialist proiecte culturale, consilier juridic şi conservator).

 

 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

(pct. c.4/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

1. Curs în vederea autorizării ca operator RSVTI (05-07.03.2012), Bucureşti -Asociaţia Producătorilor de Echipamente sub Presiune. Participant: Stroe Adrian.

2. Curs pregătire profesională, aprilie, noiembrie, CECAR Slobozia. Participant: Spătărelu Desdemona.

3. Preatestare restaurator lemn, noiembrie 2012, Centrul de Pregătire Profesională Bucureşti. Participant: Meiroşu Rică.

4. Curs de formare în cadrul proiectului Echoe - Educaţie pentru patrimoniu. Educaţie în aer liber (09-11.05.2012, Bucureşti). Participanţi: Gherghe Fănica, Petre- Filip Magdalena.

5. Întrunirea Anuală a Asociaţiei Conservatorilor şi Restauratorilor din România (01-03.11. 2012, Vălenii de Munte, jud. Prahova). Participant: Lupu Valentin.

 

 

ACTIVITĂŢI  MUZEALE. PROGRAME

 PROGRAMUL "CERCETARE  ŞTIINŢIFICĂ,  ACHIZIŢII OBIECTE MUZEALE, EVIDENŢĂ ANALITICĂ"

(pct. b.1, b.2/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

             Activitatea de cercetare s-a axat, în principal, pe documentarea bibliografică, cercetări ştiinţifice de cabinet şi a patrimoniului în vederea completării colecţiilor şi a valorificării lui prin editarea de cataloage de colecţie, organizarea de expoziţii temporare, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice, mediatizarea prin emisiuni radio şi TV.

            Ne-am axat, în mare parte, pe următoarele colecţii muzeale:

 -  Metrologie, maşini agricole de epocă (Adrian Stroe)

Tipul cercetării:  cercetare de patrimoniu şi de cabinet.

Obiective:          - istoricul şi tipologia aparaturii metrologice şi a maşinilor agricole de epocă  pe teritoriul  României .

Valorificare:       - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

 - Sticlărie, ceramică, viticultură, apicultură (Magdalena Petre-Filip)

Tipul cercetării:  cercetare de patrimoniu şi de cabinet.

Obiective:           - istoricul şi tipologia sticlăriei, ceramicii şi instrumentarului viticol şi apicol pe  teritoriul României.

Valorificare:       - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

 - Textile, instrumentar textil (Fănica Gherghe)

Tipul cercetării:  cercetare de patrimoniu şi de cabinet.

Obiective:           - tipologia textilelor şi a instrumentarului specific pe teritoriul României.

Valorificare:       - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

- Documente manuscris cu scriere chirilică şi latină,  filigrane ale morilor de hârtie

          sec. XIX ~ ½  sec. XX. (Andreea Panait)

Tipul cercetării:   cercetare de patrimoniu şi de cabinet.

Obiective:           - traducere/transcriere/transliteraţie a documentelor manuscris.

Valorificare:       - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru   valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

 

- Alimentaţie tradiţională, Obiceiuri calendaristice, Fotografii de epocă (Viorica Croitoru-Capbun)

Tipul cercetării:   cercetare de patrimoniu şi de teren

Obiective:           - instrumentar culinar şi mobilier ţărănesc.

Valorificare:       - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

 

- Unelte şi maşini de prelucrare a solului. Mijloace de transport, (Rubinescu- Ostriceanu Fideliu)

Tipul cercetării:   cercetare de patrimoniu şi de teren.

Obiective:           - tipologia uneltelor şi maşinilor de prelucrare a solului.

Valorificare:       - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

 

  

CREŞTEREA   ŞI   EVIDENŢA   PATRIMONIULUI

 

 STRUCTURA  PATRIMONIULUI:

 Biserica de lemn „Poiana"- monument istoric şi de arhitectură sec. XVIII (aflat la poziţia 23B011 pe Lista Patrimoniului Cultural Naţional şi IL-II-m-A-14075 pe Lista Monumentelor Istorice din Judeţul Ialomiţa), strămutată în parcul muzeului, care din  toamna anului 2000 a asigurat toate serviciile rânduite de cultul creştin-ortodox, pentru Parohia „Buna Vestire", reprezintă un important obiectiv turistic.  Din luna septembrie a anului 2011, toate serviciile administrative ale bisericii au fost preluate de  Parohia „Buna Vestire".

 Ferma Model Perieţi - cea mai mare fermă producătoare de seminţe de legume şi flori din Europa de Răsărit (1/2 sec - XX/1935-1949), monument de istorie agrară (poziţia 23 B 115 pe Lista Patrimoniului Cultural Naţional; IL-II-a-B-14153 pe Lista Monumentelor Istorice a Judeţului Ialomiţa), cuprinzând o suprafaţă de 5,4 ha şi 18 clădiri (conac, magazii, grajduri, P+1/zilieri, turn de apă, s.a), intrată în patrimoniul muzeului din 14 februarie 2005.

Unităţi in situ: moară cu pietre pentru măcinat grâu şi porumb "Korona" (1910), Paloş, jud. Braşov; instalaţie complex cuprinzând moară cu pietre (1935) şi piuă pentru finisat postavul, acţionate prin motor "Deutz" (1912), Dănicei, jud. Vâlcea.

Patrimoniul mobil: 13336 obiecte muzeale, structurate în următoarele colecţii reprezentative: unelte, maşini agricole şi instalaţii de arheologie industrială, etnografie (unelte agricole confecţionate în ateliere şi gospodării rurale, mijloace de transport, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mobilier, ceramică, textile, port, recuzită-obiceiuri), istorie-memorialistică, artă, religie, literară, ştiinţele naturii.

 

ACHIZIŢII  2012

 În anul 2012 patrimoniul muzeului s-a mărit după cum urmează:

                 

Registru primar:

-3 obiecte achiziţionate prin cumpărare -valoare totală 7000 lei;

-28 obiecte donate, în valoare de 27550 lei;

Total general - 31 obiecte, în valoare de 34550 lei.

 

 EVIDENŢA ANALITICĂ (ŞTIINŢIFICĂ)

 -Toate obiectele achiziţionate în anul 2012 au fost înregistrate în registrele de evidenţă.

-Din  anul 2006 când s-a demarat acţiunea de realizare a evidenţei patrimoniului în sistem informatizat şi până la sfârşitul anului 2012 s-a adus la zi evidenţa tuturor registrelor (rubricile: nr. inv., denumirea obiectului, provenienţa, valoarea) şi s-a realizat completarea tuturor rubricilor, la circa 66 % din totalul patrimoniului. S-a scanat şi arhivat în sistem informatizat cca. 30% din patrimoniul imagistic (fotografii, documente).

-În cadrul cercetării de patrimoniu s-a continuat tipul de evidenţă analitică complexă (fişă detaliată, fotografii, desene etc.), întocmindu-se dosare de evidenţă pentru 189 obiecte, numărul total de dosare de evidenţă -cercetare fiind de 2177.

 

BIBLIOTECA. ARHIVA ŞTIINŢIFICĂ  ŞI  DOCUMENTARĂ

(pct. b.1/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

FONDUL BIBLIOTECII

Achiziţii 2012:

Carte:

- Fondul de carte al bibliotecii s-a mărit cu un număr de 65 titluri, din care 52 donate, în valoare totală de 886 lei, 7 achiziţionate din fonduri de la buget, în valoare totală de 108 lei  şi 3 publicaţii achiziţionate prin schimb de publicaţii, cu  Muzeul Ţării Crişurilor şi Muzeul Etnografic al Moldovei, în valoare de 125,5 lei.

Periodice:

a.) S-au făcut abonamente anuale la publicaţiile periodice: Ialomiţa, Tribuna Ialomiţei, Jurnalul de Ialomiţa, Impact, Independent, Obiectiv de Ialomiţa, Observator de Ialomiţa, Ştirea, Informaţia.

b.) S-au primit prin donaţie: "Brutarul-revista morarilor, brutarilor, cofetarilor şi patiserilor", "Bărăganul Ortodox", "Revista Ferma", "Profitul Agricol", "Lumea Satului".

            Fondul bibliotecii totalizează, la sfârşitul anului 2012,  un număr de 13049 unităţi, după cum urmează: 5693 cărţi, 6851  pliante şi periodice, 243 casete audio, 51 casete video, 211 discuri.

 

ARHIVA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DOCUMENTARĂ

- În arhiva fotografică se adaugă în 2012: 29 CD-uri şi 21 DVD-uri (cuprinzând fotografii obiecte muzeale, imagini de la diverse manifestări culturale, de la lucrările de restaurare-conservare etc.)

- În arhiva video: cca. 30 ore de filmare (manifestări culturale, vizite documentare, lucrări de restaurare-conservare  etc.)

- Dosare documentare de presă: 29 dosare.

            Arhiva ştiinţifică şi documentară înregistrează la sfârşitul anului 2012 un total de 41950 unităţi, după cum urmează: 6236 diapozitive,  32236 clişee foto, 507 CD/DVD-uri foto, 910 DVD-uri cercetare de teren, transcrise de pe casetele video VHS, 140 DVD-uri documentare (reportaje şi ştiri TV), 655 casete video (înregistrări de teren), 124 casete audio (înregistrări de teren),  1142 dosare documentare de presă.

 

  

     

PROGRAMUL „RESTAURARE - CONSERVARE - ÎNTREŢINERE"

(pct. b.1/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

  

RESTAURARE-CONSERVARE

         Personalul de execuţie este format din 7 restauratori, din care 4 atestaţi prin Cursul de Specializare a Cadrelor din Cultură şi Artă (1995),  2 în curs de atestare, şi 1 neatestat.   

Baza materială

            Activitatea de conservare -restaurare a obiectelor din metal şi lemn se desfăşoară în:

            1. atelierul de conservare-restaurare lemn (cu o suprafaţă de 51mp);

            2. atelierul mecanic amenajat în hala instituţiei (Fond Special) pe o suprafaţă de 80 mp, atelier care intră în circuitul de vizitare;

            3. curtea instituţiei (atunci când vremea permite), pentru operaţiile primare (curăţare, spălare etc.), în cazul pieselor de dimensiuni mari.

 Dotarea laboratorului de restaurare-conservare:

- truse de chei pentru dotarea atelierelui de conservare-restaurare metal  - 193,00 lei;

-trusă şurubelniţe mecanice pentru dotarea atelierelui de conservare-restaurare metal  -15,00 lei;

- cleşte papagal pentru dotarea atelierelui de conservare-restaurare metal- 45,00 lei;

- lampă gaz lichid pentru dotarea atelierelui de conservare-restaurare metal - 50,00 lei;

- cherestea răşinoase  pentru atelierul de restaurare-conservare lemn - 1.422,00 lei;

- ulei motor pentru demonstraţii cu tractoarele de epocă - 120,00 lei;

- substanţe pentru tratamente ale lemnului şi metalelor:

-Resistol-insecto-fungicid pentru tratarea lemnului - 806,00 lei;

-Ulei de in pentru tratamentul lemnului - 1.036,64,00 lei;

-Substanţe, materiale, piese de schimb pentru restaurare - 8.234,00 lei.

            Notă: 1. Lipsa unor utilaje performante de încărcare-descărcare, transport utilaje grele, afectează sănătatea salariaţilor şi provoacă pierderi de timp importante.

          2. O serie de unelte sunt depăşite ca performanţă, exploatare şi vechime, necesitând înlocuirea lor urgentă.

Obiecte conservate în anul 2012

             S-au efectuat tratamente chimice de conservare pentru un număr de 352 de obiecte muzeale aparţinând următoarelor colecţii:

1. meserii-meşteşuguri

-  fierărit  - 16

-  croitorie - 5

-  metrologie - 82

-  textile (ţesături din inventarul bisericii) -148

2. unelte şi utilaje agricole - 21

3. mijloace de transport - 2

4. instrumentar culinar - 28

5. obiecte de cult - 8

6. obiecte de uz casnic - 42

 

Biserica de lemn „Poiana"

- conservare, întreţinere mobilier;

- conservare icoane;

- etanşare, completare şi tratare împotriva atacului de carii a părţilor adăugate;

- reaşezarea soleii;

- întreţinerea aleilor de acces;

- întreţinerea taluzului;

- s-au achiziţionat substanţe pentru tratament insectofungicid, cu Resistol, al acoperişului şi a structurii de rezistenţă a acestuia;

- s-au achiziţionat substanţe pentru tratament de conservare, cu ulei de in, al acoperişului;

- lucrări de igienizare.

Notă:  Brâul median al bisericii a continuat să se degradeze (din lipsă de fonduri necesare şi specialişti).

Ferma Model Perieţi

             Obiectivul constituie una dintre priorităţi, fiind preocupaţi, în continuare, de reabilitarea clădirilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare a obiectelor muzeale (cca. 300 obiecte).

- Personalul care lucrează, aici, la coordonarea lucrărilor curente de reabilitare, la întreţinerea spaţiilor interioare şi exterioare, la asigurarea pazei, se compune din:

- un restaurator al muzeului;

- doi muncitori (cu contract în baza Codului civil) până la 1 sept. 2012;

- 1 post asigurat de  S.C. Stan Group Security (cu contract de prestări servicii).

-În perioada noiembrie-decembrie 2012 s-au făcut lucrări de tencuieli a spaţiului şopron-ambalaje cu firma S.C. CONSTRIF S.A. Slobozia, în valoare de 15.000,00 lei. Şopronul a fost transformat în spaţiu de depozitare obiecte muzeale prin completarea pereţilor deterioraţi şi tencuirea lor, montarea de uşi metalice şi înlocuirea acoperişului. Obiectele fac parte din colecţiile de obiecte muzeale mari (tractoare, locomobile, batoze, mijloace de transport, viticultură şi altele) şi vor putea fi vizitate de către public odată cu punerea în valoare a întregului ansamblu al fermei printr-un program de finanţare.

-În luna aprilie-iunie 2012, s-au făcut, cu salariaţii de la compartimentul restaurare, cu materialele achiziţionate în 2011, lucrări pentru realizarea împrejmuirii terenurilor aferente Fermei Perieţi, în valoare totală de 11.960,00 lei.

-În perioada noiembrie-decembrie 2012 o echipă de 3 salariaţi ai Muzeului Agriculturii au făcut lucrări de curăţenie şi igienizare a spaţiilor de depozitare a obiectelor muzeale. În magazia de cereale (depozit), au fost curăţaţi pereţii de tencuiala exfoliată, a fost restaurată, curăţată şi spălată pardoseala de lemn, s-au etanşat ferestrele cu folie PVC. Au fost efectuate şi lucrări de igienizare a spaţiului. În magazie, s-au amplasat obiecte muzeale, grupate pe colecţii, astfel încât a devenit depozit vizitabil. În alte două clădiri, în care se află depozitate obiecte muzeale, s-au efectuat lucrări similare.

-S-au efectuat tratamente chimice de conservare pentru un număr de 26 obiecte muzeale, din următoarele colecţii: mijloace de depozitare - 4 obiecte; viticultură, pomicultură - 10; mijloace de transport - 2; albinărit-stupărit - 4; maşini şi utilaje agricole - 6.

-Prin adresa nr. 5674/05.11.2012 a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, s-a dat avizul favorabil nr. 216/M/27.10.2012 privind restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a Fermei agricole Perieţi, secţie a Muzeului Agriculturii Slobozia, transformarea în  "Fermă Ecologică şi Târg de Produse Tradiţionale" - Perieţi, jud. Ialomiţa

În perioada iunie-august 2012, prin contract cu firma Graphic Studio S.R.L. Bucureşti, s-au făcut lucrări pentru întocmirea documentaţiei de avizare a lucrărilor pentru "Strămutare casă gospodar din loc. Gh. Doja în incinta M.N.A.", în valoare de 24.552,00 lei.

 

 Alte activităţi:

1. întocmire dosare de restaurare şi conservare (cu menţiunea că acestui capitol trebuie să i se acorde imediat atenţia cuvenită şi obligatorie);    

2. întreţinerea spaţiului pentru depozitarea obiectelor conservate şi restaurate;

3.verificarea şi întreţinerea periodică a spaţiilor expoziţionale (curăţenie, întreţinerea instalaţiei electrice, a instalaţiei termice etc);

4. confecţionarea şi montarea de mobilier pentru amenajare spaţiu suplimentar depozit obiecte mici şi spaţiu de carantină;

5. colaborarea la organizarea de expoziţii;

6. amenajarea şi întreţinerea parcului muzeului (lucrări de plantare şi întreţinere a materialului vegetal);

7. participare la transportarea din teren a unor materiale în scopuri administrative;

8. participarea la lucrările de reamenajare a spaţiului de carantină aflat pe latura de Vest;

9. depozitarea obiectelor muzeale, a mobilierului expoziţional şi a produselor  magazinului;

10. reorganizarea parţială a depozitelor de obiecte mici, departajându-se obiectele pe categorii, după natura materialului: metal şi lemn într-un depozit; sticlărie şi ceramică în alt depozit.       

            Celelalte depozite rămân în aşteptare, din cauza lipsei de mobilier corespunzător.

Notă: Definitivarea procesului tehnologic la obiectele restaurate parţial este condiţionată de fonduri necesare pentru :

- achiziţionarea de materiale necesare pentru tratamente şi completări (de ex. piese de schimb pentru maşini de epocă, esenţe lemnoase diferite şi specifice patrimoniului)

- o intensă activitate de cercetare de teren, în vederea depistării unor piese de schimb originale (care devin din ce în ce mai rare) şi a materialului bibliografic tehnic de specialitate care încă se mai poate găsi la foştii şi actualii proprietari de maşini agricole clasice.

             O simplă analiză a patrimoniului Muzeului Agriculturii este un argument al urgentării construirii unor spaţii care să servească la protejarea şi valorificarea acestuia:

-  staţie de carantină;

- definitivarea amenajării atelierului de conservare - restaurare metal; separarea sa de depozitul-hală;

- atelier de conservare-restaurare textile, cu dotare corespunzătoare;

-  depozite adecvate pentru colecţii.

 

     

PROGRAMUL VALORIFICARE MUZEALĂ. RELAŢII CU PUBLICUL

(pct. b.1./cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

  

MANIFESTĂRI CULTURALE ORGANIZATE DE MUZEUL AGRICULTURII LA SEDIU

 1. Sărbători de iarnă la români (2011 - 10 febr. 2012) - expoziţie dedicată obiceiurilor de iarnă: Timp şi Calendar, Moş Andrei, Ignatul, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza;

 • 2. Pâinea şi vinul (2011 - 15 mai 2012) - expoziţia a valorificat un patrimoniu etno-tehnic constituit din: unelte, recipiente, instalaţii tehnice ori piese şi subansambluri de instalaţii pentru prepararea pâinii şi a vinului etc.; a fost deschisă cu ocazia celui de-al XVI-lea Congres Internaţional al Muzeelor de Agricultură, desfăşurat în perioada 5-10 septembrie 2011 la Slobozia, cu organizarea Muzeului Agriculturii şi a Consiliului Judeţean Ialomiţa, eveniment ce a reunit 53 de membri ai Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură, din Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia, Estonia, Franţa, Germania, Japonia, Polonia, Republica Moldova, România, Serbia, Statele Unite ale Americii;
 • 3. Fire şi timp (2011 - 10 martie 2012) - expoziţie - eseu etnografic, asupra universului intim pe care oamenii îl construiau în micile ateliere meşteşugăreşti;
 • 4. Şcoala satului de odinioară (2011 - 4 oct. 2012) - expoziţie realizată special pentru susţinerea activităţilor proiectului "În tăcere la muzeu"- primul proiect cu finanţare nerambursabilă din partea Administraţiei Fondului Cultural Naţional al Muzeului Agriculturii Slobozia, care se adresează publicului adult cu deficienţe de auz;

       Activităţi:

 • „Mărţişorul" - atelier de confecţionat mărţişoare şi felicitări din diferite materiale tradiţionale (ceramică, cocă, seminţe, paie);
 • „Măcinicii - tradiţii populare româneşti" - reînvierea tradiţiilor şi obiceiurilor zilei de 9 Martie, prepararea măcinicilor după reţete tradiţionale, degustări, obiceiuri agrare specifice (aprinderea focurilor, săritul peste foc, ungerea pomilor cu zeamă de măcinici);
 • „Oul de Paşti" - atelier în care participanţii au învăţat să încondeieze ouă, s-au familiarizat cu obiceiurile şi tradiţiile Sfintelor Sărbători de Paşti şi au vizionat filme documentare pe această temă;
 • Atelier de artă decorativă;
 • Atelier de împletit spice de grâu în cadrul căruia participanţii au învăţat să împletească din spice de grâu „Barba lui Dumnezeu", cununi de seceriş, „Buzduganul", precum şi mici obiecte decorative;
 • Festivitatea de încheiere a proiectului - expoziţie foto-documentară, s-au acordat premii şi diplome.
 • 5. Metrologie şi agricultură (21 febr. - 25 mai 2012) - expoziţie ce a a propus o valorificare inedită a măsurilor, instrumentelor şi dispozitivelor cu care străbunii noştri şi-au măsurat, de-a lungul timpului, produsele, terenurile, munca;
 • 6. Scoarţe româneşti (15 martie 2012 - în prezent) - expoziţie ce prezintă o colecţie de piese rare din patrimoniul muzeului, ce provin din diverse zone ale ţării;
 • 7. Mărturii de credinţă (25 martie - în prezent) - expoziţie ce reuneşte obiecte şi documente din patrimoniul muzeului şi al Bisericii Poiana; inaugurată de Buna Vestire, zi în care Muzeul Agriculturii a împlinit 16 ani de la deschiderea oficială;
 • 8. Între tradiţie şi modernitate (3 apr. - 6 sept. 2012) - expoziţie de competenţe profesionale ale elevilor clasei a XII-a, secţia arte plastice şi decorative, de la Liceul de artă „Ionel Perlea" din Slobozia, organizată sub patronajul Uniunii Artiştilor Plastici - filiala Slobozia;
 • 9. Caloianul - ritual agrar pentru rodire şi vreme de secetă (3 mai 2012) - în cadrul Proiectului cultural „Calitate şi excelenţă în manifestările culturale ialomiţene - «Ialomiţa, dintotdeauna şi pentru totdeauna»", iniţiat şi coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa; manifestare complexă organizată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Ialomiţa şi Centrul Judeţean pentru Cercetarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; din program: alai pe bulevard (Caloieni şi Paparude), pomana Caloianului, proiecţii filme documentare, spectacol folcloric susţinut de Ansamblul "Doina Bărăganului", Ansamblul de copii "Colinda" din Jilavele, condus de Victor Simion, Ansamblul de copii "Nuferii Dunării", condus de Andrei Gheorghe;
 • 10. Flori de mină (25 mai - 18 oct. 2012) - expoziţie itinerantă a Muzeului de Mineralogie Baia Mare, în care au fost expuse 60 de eşantioane minerale, hărţi, schiţe, fotografii color, panouri informative şi roll-up-uri;
 • 11. Plugăritul - istorie şi civilizaţie şi Tractorul în agricultura românească (8 iunie - în prezent)- expoziţie - incursiune în istoria satelor româneşti, un omagiu şi în acelaşi timp mărturie de gratitudine faţă de oamenii pământului, care ne-au ajutat să definim şi să stabilim, într-o anumită măsură, conţinutul istoriei agrare universale;
 • 12. Lelia Urdăreanu (18 sept. - în prezent) - expoziţie - document, în cadrul căreia sunt expuse 40 de lucrări de pictură, pe diverse teme, în care sunt surprinse câteva din cele mai importante momente ale vieţii din Câmpia Bărăganului;
 • 13. Meşteşuguri artistice tradiţionale la Muzeul Agriculturii (22 sept. 2012), în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediţia a XX-a, s-au organizat atelierele de creaţie: pictură tradiţională pe linguri de lemn, confecţionare păpuşi folclorice, utilizându-se tehnici tradiţionale; participanţi elevi de la Liceul Tehnologic „Areta Teodorescu";
 • 14. Ceramică românească - artă şi utilitate (12 oct. 2012 - în prezent) - expoziţia prezintă piese aparţinând unor mari centre producătoare din Oltenia (Horezu, Târgu Jiu, Găleşoaia), Muntenia (Pucheni, Curtea de Argeş, Pisc), nordul Moldovei, Bihor etc., dar şi câteva piese (farfurii) confecţionate pe teritoriul fostului Imperiu Austro-Ungar (actualmente - Ungaria), în fabricile de la Hollohaza (înfiinţate în anul 1779); în cadrul expoziţiei este organizat un atelier de modelaj în lut, unde vizitatorii îşi pot valorifica talentul de a crea diferite obiecte;
 • 15. Din bucătăria de odinioară (20 nov. 2012 - în prezent), expoziţie ce prezintă aspecte din bucătăria românească tradiţională ( instrumentar culinar, maşini de gătit, piese de mobilier, reţetare şi cărţi de bucate ş.a.); în cadrul expoziţiei s-a lansat calendarul pe 2013: "Din bucătăria de odinioară", cuprinzând imagini ce valorifică obiecte din patrimonial muzeului şi informaţii privind tradiţii culinare româneşti.

 De Noaptea muzeelor  (19 mai 2012), eveniment iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), Muzeul Agriculturii Slobozia a oferit vizitatorilor acces gratuit la expoziţiile: „Pâinea şi vinul", „Şcoala satului de odinioară"; „Scoarţe româneşti"; „Metrologie şi agricultură"; „Între tradiţie şi modernitate"; şi la: Biserica de lemn Poiana, monument de arhitectură şi istorie, unic în judeţul Ialomiţa; cuptoarele tradiţionale de copt pâine; „coşerul"/hambar Slimnic, jud. Sibiu (1869); colacii de fântână. Proiecţiile de filme documentare din arhiva Muzeului Agriculturii au completat programul evenimentului.

      

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE

(pct.b.1, b.2 /cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

  1. Dochia şi Mărţişorul (28 febr. 2012) - atelier de confecţionat mărţişoare din materiale ecologice; participanţi: elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3;

 • 2. Casa Pâinii. Măcinicii - tradiţii populare (9 martie 2012) - atelier-bucătărie dedicat sărbătorii numite în calendarul popular Măcinicii sau Mucenicii; s-au preparat mucenici după reţete tradiţionale; degustări, obiceiuri agrare specifice (aprinderea focurilor, săritul peste foc, ungerea pomilor cu zeamă de mucenici; participanţi: copii de la Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 şi de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2;
 • 3. Oul de Paşti (2 - 11 aprilie); expoziţie-atelier de încondeiat ouă, cu participarea copiilor şi elevilor din instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli şi licee) din judeţ şi din ţară; acest work-shop s-a bucurat de participarea unui număr foarte mare de elevi, deoarece a coincis şi cu derularea Programului "Şcoala Altfel", iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • 4. Parteneriat educaţional cu Liceul Pedagogic „Matei Basarab" (19 oct. 2012), în cadrul Proiectului COMENIUS Education and Culture DG Lifelong Learning Programme; participanţi: elevi din România, Franţa, Irlanda, Germania, Polonia; programul parteneriatului: vizitarea muzeului şi a Bisericii „Poiana", atelier împletituri rituale din spice de grâu, atelier împletitură din fire textile „Brăţara prieteniei", demonstraţii practice de copt pâinea la ţest, degustări;
 • 5. Sânt'Andrei Cap de Iarnă. Tradiţii populare (29 nov. 2012), atelier de practicare şi învăţare a unor obiceiuri tradiţionale specifice acestei zile; vizionare filme documentare; participanţi: copii de la Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Slobozia şi clasa pregătitoare a Liceului de Artă "Ional Perlea" Slobozia;
 • 6. Atelier de confecţionat sorcove (21 dec. 2012), organizat în parteneriat cu Penitenciarul Slobozia şi Parohia Buna Vestire, Slobozia; au participat persoane private de libertate ce au desfăşurat activităţi orientate spre cunoaşterea şi respectarea valorilor moral-religioase, sociale, dezvoltarea simţului estetic, etic şi civic, stimulare aptitudinală, vocaţională, în vederea dezvoltării comportamentelor pro-sociale.

 

MANIFESTĂRI CULTURALE ORGANIZATE DE MUZEUL AGRICULTURII ÎN JUDEŢ ŞI ÎN ŢARĂ

 (pct. b.3, b.4./cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

 1. Conferinţă - dezbatere:Agricultura din Bărăgan -tradiţie şi modernitate" (24 febr. 2012) - în cadrul Proiectului cultural „Calitate şi excelenţă în manifestările culturale ialomiţene - «Ialomiţa, dintotdeauna şi pentru totdeauna»", iniţiat şi coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa; s-au susţinut comunicări ştiinţifice şi dezbateri la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea", unde a fost organizată şi expoziţia foto-documentară „D.N. Seceleanu - Documente inedite";

 • 2. Apicultură tradiţională românească (31 martie - 1 aprilie 2012) - expoziţie realizată în cadrul celei de-a treia ediţii a Târgului Apicol, organizat de Primăria Municipiului Slobozia, în colaborare cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, Asociaţia Crescătorilor de Albine din România - filiala Ialomiţa şi alte asociaţii de profil; în cadrul expoziţiei au fost prezentate obiecte din colecţiile muzeului, ce stau mărturie a vechimii şi continuităţii albinăritului pe întreg cuprinsul ţării noastre; cu ocazia Târgului Apicol, în Piaţa Agroalimentară s-au făcut demonstraţii de copt pâinea la ţest;
 • 3. Arta plastică ialomiţeană (23 mai 2012) - vernisaj de pictură Dumitru Popescu , în cadrul Proiectului cultural „Calitate şi excelenţă în manifestările culturale ialomiţene - «Ialomiţa, dintotdeauna şi pentru totdeauna» ", iniţiat şi coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa;
 • 4. Metrologie şi agricultură (29 mai - 15 oct. 2012), expoziţie itinerată la Baia Mare, Muzeul de Mineralogie;
 • 5. Festivalul Vlăsiei (16 - 18 iunie 2012), ed. a IV-a, Moara Vlăsiei, organizat de Primăria şi Consiliul Local Moara Vlăsiei jud. Ilfov; Muzeul Agriculturii Slobozia a participat cu expoziţiile „Metrologie şi agricultură", „Drumul către pâine", „Apicultură tradiţională românească", „Povestea ţestului" şi demonstraţii de copt pâinea la ţest;
 • 6. Festivalul clătitelor (25 aug. 2012), ed. a II-a, Amara, jud. Ialomiţa, organizat de Primăria Amara, în cadrul proiectului „Amara - izvor de sănătate, tărâm de recreere", finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică; Muzeul Agriculturii Slobozia a organizat demonstraţii de copt pâinea la ţest;
 • 7. Festivalul - concurs Tradiţii Culinare Ialomiţene „La Casa Tudorii" (13 oct. 2012), ed. a II-a, Oraşul de Floci, Giurgeni, jud. Ialomiţa, în cadrul Proiectului cultural „Calitate şi excelenţă în manifestările culturale ialomiţene - «Ialomiţa, dintotdeauna şi pentru totdeauna» ", iniţiat şi coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa; muzeul a prezentat publicului expoziţia cu instrumentar culinar tradiţional şi câteva preparate culinare specific zonei Bărăganului; s-au făcut demonstraţii de copt pâinea la ţest; Muzeului Agriculturii i s-a decernat Diploma de excelenţă, pentru prestaţia excepţională şi sprijinul acordat organizării Festivalului - concurs „Tradiţie culinară ialomiţeană La Casa Tudorii";
 • 8. Târgul Internaţional „INDAGRA", târg de produse şi echipamente în domeniul agriculturii, viticulturii şi zootehniei (30 oct.-4 nov. 2012), ed. a XVII-a, Bucureşti, organizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Romexpo S.A. Bucureşti; muzeul a prezentat : „Drumul către pâine"- arie de treierat cu maşini agricole de epocă, expoziţie şi demonstraţii practice; „Povestea Ţestului" - expoziţie şi demonstraţii practice de copt pâinea la ţest;
 • 9. Bucuriile Toamnei (7 nov. 2012 - 3 dec. 2012), Slobozia, Hotel Central - expoziţie în aer liber ce a reînviat atmosfera din mustăriile de odinioară, când proprietarii amenajau spaţii speciale în care serveau trecătorii cu must din struguri proaspăt storşi, alături de mâncăruri alese.

 

Manifestări organizate de alte instituţii la care Muzeul Agriculturii a luat parte

 1. Conferinţa internaţională „Colecţii în pericol: protejarea patrimoniului nostru cultural", organizată de Muzeul Naţional al Ţăranului Român în colaborare cu Comitetul Naţional Român ICOM şi ICSM (International Committee on Museum Security) (26-27.04.2012, Bucureşti). Participant: Petre-Filip Magdalena.

 • 2. Expoziţia "Rromii - Perspective istorice şi contemporane", organizată de Muzeul Judeţean Ialomiţa în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa (29.09.2012, Slobozia). Participanţi: Croitoru-Capbun Viorica, Buzoianu Angelica, Gherghe Fănica, Panait Andreea, Rubinescu-Ostriceanu Fideliu, Olteanu Ştefan, Stroe Adrian, Roibu Lizica, Dragomir Voica, Moroianu Veronica.
 • 3. Salonul Anual de Carte - editia a XXI-a, organizat de Biblioteca Judeţeană "Ştefan Bănulescu" Ialomiţa şi Consiliul Judeţean Ialomiţa (01-31.10. 2012, Slobozia). Participanţi: Croitoru-Capbun Viorica, Buzoianu Angelica, Rubinescu-Ostriceanu Fideliu, Olteanu Ştefan.
 • 4. Salonul Naţional de Restaurare organizat de Muzeul Olteniei (26-29.09.2012, Craiova, jud. Dolj). Participant: Buturugă Ştefan.

Notă: A fost prezentată lucrarea "Restaurare ulcior (datare 1924)".

 • 5. Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice "Istoria şi cultura oraşului Câmpulung şi a zonei înconjurătoare. Conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil", ediţia a XXVII-a (27-28.09.2012, Câmpulung Muscel, jud. Argeş). Participanţi: Gherghe Fănica, Moroianu Veronica.

Notă:  A fost prezentată lucrarea "Valorificarea unui patrimoniu etnografic de excepţie la Muzeul Naţional al Agriculturii. Expoziţia Scoarţe Româneşti."

 • 6. Expoziţia "Carafa cenuşie - o călătorie în lumea ceramicii arheologice cenuşii", organizată de Muzeul Judeţean Ialomiţa şi Consiliul Judeţean Ialomiţa, în parteneriat cu Muzeul Brăilei, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. (16.11.2012, Slobozia). Participanţi: Gheorghe Petre, Buzoianu Angelica, Petre-Filip Magdalena, Panait Andreea, Rubinescu-Ostriceanu Fideliu, Olteanu Ştefan, Pârvu Maria, Roibu Lizica, Dragomir Voica, Moroianu Veronica.
 • 7. Recepţia oficială organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României de către Consiliul Judeţean Ialomiţa. (30.11.2012, Slobozia). Participant: Gheorghe Petre.
 • 8. Concertul Extraordinar de Colinde susţinut de Corul Naţional de Cameră Madrigal, eveniment organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa. (15.12.2012, Slobozia). Participant: Rubinescu-Ostriceanu Fideliu, Panait Andreea.

 

 ACTIVITATEA  EDITORIALĂ

(pct. a. 3/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

  Materiale promoţionale pentru diverse manifestări culturale

Pliante, cataloage, invitaţii:

Cataloage

-"Metrologia şi Agricultura" (500 buc.);

-"Scoarţe Româneşti" (500 buc);

-"Plugăritul, istorie şi civilizaţie" şi "Tractorul în agricultura românească" (500 buc.);

-"Lelia Urdărianu" (500 buc.);

-"Ceramica românească, artă şi utilitate" (500 buc.);

-"Activităţi muzeale 2012" (500 buc).

 

Invitaţii:

-"Metrologia şi Agricultura" (300 buc);

-"Scoarţe Româneşti" (300 buc);

-"Plugăritul, istorie şi civilizaţie" şi "Tractorul în agricultura românească" (300 buc);

-"Lelia Urdărianu" (300 buc);

-"Ceramica românească, artă şi utilitate" (300 buc);

-"Din bucătăria de odinioară" (300 buc)

 

Afişe:

-"Metrologia şi Agricultura" (10 buc);

-"Scoarţe Româneşti" (10 buc);

-"Plugăritul, istorie şi civilizaţie" şi "Tractorul în agricultura românească" (17 buc);

-"Lelia Urdărianu" (5 buc);

-"Ceramica românească, artă şi utilitate" (5 buc);

-"Din bucătăria de odinioară" (5 buc)

 

Carte  "Bread and Wine",  ISBN: 978-606-8171-54-8, (1000 buc).

 Calendar 2013 "Din bucătăria de odinioară" (500 buc).

 DVD realizat la sediul muzeului: "Activităţi muzeale 2012" (500 buc).

 

 

PROGRAMUL "DIALOG INTERNAŢIONAL"

(pct. b.2/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

 În perioada 18 - 22 mai 2012 s-a desfăşurat, la Muzeului Naţional al Vieţii Rurale din East Kilbride, Scoţia, prima reuniune a Prezidiului AIMA de după cel de-al XVI-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură, ce a avut loc în România (Slobozia, septembrie 2011). La reuniune au participat 11 din cei 14 membri ai Prezidiului: François SIGAUT (Franţa) - Preşedinte, Debra REID (S.U.A.) - Prim-vicepreşedinte, Jan MAČKOVIAK (Polonia) - al 2-lea vicepreşedinte, Merli SILD (Estonia) - al 3-lea vicepreşedinte , René BOURRIGAUD (Franţa) - Secretar, Gheorghe PETRE (România) - membru Prezidiu, Henning BAATZ (Germania) - membru Prezidiu, Hisashi HORIO (Japonia)- membru Prezidiu, Kerry-Leigh BURCHILL (Canada) - membru Prezidiu, Judith SHERIDAN (S.U.A.) - membru Prezidiu, Pierre DEL PORTO (Franţa) - membru alternativ pentru Franţa şi alţi 10 membri individuali ai asociaţiei sau reprezentanţi ai unor organizaţii şi instituţii de profil din Scoţia, Marea Britanie, Canada, Franţa şi Estonia: Cozette GRIFFIN-KREMER (Franţa), Michelle DONDO-TARDIFF (Canada), Tery SHERIDAN (S.U.A.), Urszula NOWAKOWSKA (Polonia), Duncan DORNAN (Marea Britanie), Bob POWELL (Scoţia), Ollie DOUGLAS (Marea Britanie), Marina ILIE (România), Mare VIIRALT (Estonia), Sille SEPMAN (Estonia).

În conformitate cu Planul de lucru al manifestării, stabilit în cadrul întâlnirii preliminare a conducerii asociaţiei (ianuarie 2012 - Normandy, Franţa), prima din cele trei reuniuni (dintre congrese) ale Prezidiului AIMA a avut drept obiective principale:

 • - Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
 • - Alegerea ţării care va găzdui următorul congres (CIMA XVII - 2014);
 • - Stabilirea unei strategii comune pentru promovarea şi implementarea obiectivelor asociaţiei.

Potrivit obligaţiilor asumate, Muzeul Agriculturii Slobozia este direct implicat în dezbaterile şi luările deciziilor la nivelul asociaţiei, prin calitatea de membru instituţional AIMA şi membru al Prezdiului AIMA, în persoana d-lui Gheorghe Petre, Manager Muzeul Agriculturii Slobozia.

Prezenţa delegaţiei române a fost necesară şi utilă prin prisma experienţei organizării în Slobozia a Reuniunii Prezidiului AIMA din mai 2008 şi a ultimului congres (CIMA XVI) din septembrie 2011,  precum şi a celor trei propuneri de modificare a statutului asociaţiei, ce vor fi analizate de membrii Prezidiului până la următoarea reuniune din mai 2013 (Tartu, Estonia).

Manifestarea de la East Kilbride, Scoţia, a întrunit membri ai Prezidiului AIMA şi specialişti atât din domeniul muzeal, cât şi din domeniile agricol şi socio-cultural, care şi-au manifestat interesul de a  participa la procedura de aderare la Asociaţia Internaţională a Muzeelor de Agricultură.

Din partea Muzeului Agriculturii Slobozia - membru instituţional AIMA  şi organizator al CIMA XVI (România, 2011) - a participat, în perioada 18-22 mai 2012, o delegaţie  alcătuită din:

 • Gheorghe Petre, manager al Muzeului Agriculturii Slobozia, membru al Prezidiului AIMA;
 • Marina Ilie, membru al AIMA.

 Participarea la reuniunea Prezidiului AIMA a urmărit o implicare activă în dezbaterile referitoare la modificările de statut şi la planul strategic al asociaţiei pe perioada 2012-2014, dar şi realizarea unor contacte mai strânse cu specialiştii din domeniul muzeal participanţi la reuniune şi Prezentarea proiectului de reabilitare a Fermei Model de la Perieţi (jud. Ialomiţa, România), cu scopul de a obţine sprijinul AIMA (ca potenţial partener) în implementarea sa şi în atragerea unor surse de finanţare nerambursabile din fonduri europene.

Au fost organizate, de asemenea, două vizite de documentare:

 • - Turul fermei Muzeului Naţional al Vieţei Rurale din East Kilbride (19-20.05.12);
 • - Turul fabricilor de bumbac din satul scoţian New Lanark (fondat în 1786 de David Dale şi Richard Arkwright).

 

 VIZITATORI

 În cursul anului 2012 Muzeul Agriculturii a înregistrat un număr de 39632 vizitatori, din care:

 • - 5907 la sediul muzeului (2313 vizitatori au intrat în grupuri organizate)
 • - 21500 vizitatori la manifestările organizate în afara instituţiei.

(pct. e.5/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

 • - 12225 vizitatori unici pe site-ul muzeului.

(pct. e.5/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

 Personalităţi care au vizitat MUZEUL AGRICULTURII

 Muzeul a avut onoarea să aibă ca vizitatori:

 • specialişti în domeniul agriculturii (Daniel Constantin-Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale);
 • specialişti în domeniul muzeografiei (Virgil Niţulescu-director Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti şi preşedintele Comitetului Naţional Roman al Consiliului Internaţional al Muzeelor -ICOM, Ştefănescu Radu - director Muzeul Judeţean de Istorie Braşov).
 • reprezentanţi ai cultelor;
 • persoanlităţi ale vieţii politice;
 • reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi centrale;
 • reprezentanţi ai presei locale şi centrale;
 • artişti plastici;
 • reprezentanţi ai posturilor de televiziune şi radio;
 • arhitecţi;
 • vizitatori din străinătate

 

MUZEUL AGRICULTURII  PREZENTAT ÎN MASS-MEDIA

(pct. a.5, a.4/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

Activitatea Muzeului Agriculturii a fost reflectată în cursul anului 2012 în:

Presa locală: Observator de Ialomiţa (21), Ialomiţa (8), Obiectiv de Ialomiţa (8),  Independent (4), Ştirea (4), Curierul Ialomiţean (1).

Presa centrală: România liberă (1).

Ediţiile online ale ziarelor: „Ştirea", „Ialomiţa", „Obiectiv de Ialomiţa",  „Independent", „Curierul Ialomiţean", „Historia", „Observator de Ialomiţa".

 Online: http://www.youtube.com/watch?v=Zev-0yL1IIY, http://www.directbooking.ro/obiectiv-muzeul-agriculturii-slobozia-66.aspx, http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Na%C8%9Bional_al_Agriculturii, http://www.ziare.com/slobozia/articole/muzeul+agriculturii+slobozia, http://www.guraialomitei.com/tag/muzeu, http://www.reporterntv.ro/stire/flori-de-mina-expuse-la-muzeul-national-al-agriculturii-din-slobozia, http://alexandrone.wordpress.com/tag/muzeul-agriculturii-din-romania/, http://port.ro/pls/w/organization.organization_page?i_area_id=27&i_city_id=150&i_county_id=24&i_organization_id=107976, http://www.romguide.ro/Viziteaza/Muzeul-National-al-Agriculturii_vt5f2, http://cimec.wordpress.com/tag/muzeul-agriculturii-din-slobozia/, http://www.recolta.eu/ialomi-a-expozi-ie-de-instrumente-de-masura-la-muzeul-agriculturii-din-slobozia/

 Televiziune: Antena 1 Slobozia (26), TV Ialomiţa.net (3), TVR 1 (3), TVR 3 (3),  B1TV (2), Neptun TV Constanţa (2), Realitatea TV (2), N 24 Plus (1), TV TL Baia Mare (1), TV Baia Mare (1)

 Radio: Radio Campus, Radio România Actualităţi, Antena Satelor.

Notă: Emisiunile radio, pe diverse teme (tradiţii populare, alimentaţie ţărănească tradiţională, obiecte din patrimoniul Muzeului Agriculturii ş.a.)  au fost difuzate pe posturi de mare audienţă.

 • Ex.: Antena satelor, emisiunile Bună dimineaţa, gospodari! şi Viaţa la ţară; Programul 1/Radio România Actualităţi, emisiunea Duminica acasă.

PARTENERI

(pct. a.1/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

 - Consiliul Judeţean Ialomiţa

- Primăria Municipiului Slobozia

- Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Slobozia, Ialomiţa

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa

- Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea", Slobozia

- Asociaţia ZIBO HELP, Satu Mare

- Reţeaua Naţională a Muzeelor din România

- Muzeul Judeţean de Istorie Ialomiţa

- Primăria şi Consiliul Local, Moara Vlăsiei

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- ROMEXPO Bucureşti

- Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

- Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

  Penitenciarul Slobozia

- Grup Şcolar "Al. I. Cuza" Slobozia

- Centrul de educaţie timpurie "Micul Prinţ" Slobozia

- Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia

- Grădiniţa cu Program Normal nr.2 Slobozia

- Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia

- Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 „Sfântul Andrei", Slobozia

- Şcoala Profesională Traian

- Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala I

VENITURI  ŞI  CHELTUIELI

(pct. a/cf. Model-cadru Raport de activitate - OU nr. 189/2008)

 

VENITURI  TOTALE din care:                                                           1.251.202

 

I. ALOCAŢIE BUGETARĂ                                                                 1.216.869

II. SPONSORIZARE                                                                                   -8.500

1.  S.C. SOMALEX S.R.L. Slobozia                                                                -500

2.  S.C.CONCIVIC SRL Slobozia                                                                 -2.500 

3.  S.C. LUNCA S.R.L. Slobozia                                                                   -1.000

4.  S.C. TADIS AGRO SRL Slobozia                                                           -1.000

5.  ASOCIAŢIA CULTIVATORILOR DE CEREALE

 ŞI PLANTE TEHNICE IALOMIŢA                                                           -1.000

6.  Parohia BUNA VESTIRE Slobozia                                                          -2.000

8. S.C. TEHNOPLANT S.R.L. Scânteia                                                          -500

 

II. VENITURI PROPRII formate din:                                                     25.833

1. prestări servicii:                                                                                        20.901             

a) participarea, cu expoziţii şi demonstraţii practice, la INDAGRA 2012  -17.458

finanţare de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

g) servicii transport                                                                                           -500

c) bilete intrare muzeu                                                                         -1.398,5          

h) taxe fotografiere                                                                                            - 272,5

h) alte prestări servicii                                                                                     - 1.272

2.  comision vânzări stand                                                                            - 4.932

 

CHELTUIELI TOTALE din care:                                                                  1.251.202

(pct.d.1/cf Model-cadru Raport de activitate - OU nr.189/2008)

 

•1.      CHELTUIELI DE PERSONAL din care :                                               649.920

-cheltuieli salariale în bani                                                                  -509.726

-contribuţii                                                                                          -140.194

 

•2.      CHELTUIELI BUNURI ŞI SERVICII din care :                                    571.330          

•a.      Bunuri şi servicii                                                                    395.454

-Încălzit, iluminat                                                                                -78.969

-Apă, canal, salubritate                                                                       -   3.468

-Altele                                                                                                -313.017

1.2. Reparaţii curente                                                                       - 49.975

1.3.Bunuri de natura obiectelor de inventar                                   - 11.237

1.4.Deplasari                                                                                      - 14.870

1.5.Cărţi şi publicaţii                                                             - 17.168

1.6. Consultanţa şi expertiză                                                            -      300

1.7.Pregătire profesională                                                                -   1.800

1.8.Protecţia muncii                                                                          -   2.386

1.9.Alte cheltuieli                                                                               - 78.140

           

•3.      CHELTUIELI DE CAPITAL  (investiţii) din care :                       -29.952

Dotări independente:

 • - Achiziţie Casă Ialomiţeană -29.952

 

  

ANEXE

          Organigrama Muzeului Agriculturii

 • Programul valorificare muzeală (foto)
 • - Relaţii cu publicul
 • - Parteneriate educaţionale
 • - Participarea Muzeului Agriculturii la manifestări organizate în judeţ şi în ţară
 • - Dialog internaţional