Raport de activitate 2013

mna Dum, 18/05/2014 - 07:10
rapoarte de activitate

 

MUZEUL AGRICULTURIIRAPORT DE ACTIVITATE

 2013Cuprins

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MUZEULUI............................................................3

Structura organizatorică şi personalul.............................................................5

ACTIVITĂŢI MUZEALE.  PROGRAME............................................................6

Programul „Cercetare ştiinţifică, achiziţii obiecte muzeale, evidenţă analitică”............................................................6

Creşterea şi evidenţa patrimoniului.............8

Biblioteca. Arhiva ştiinţifică şi documentară............10

Programul „Restaurare-Conservare-Întreţinere”.............12

Ferma Model Perieţi………………15

Strămutare casă din loc. Gh. Doja în incinta Muzeului Agriculturii…17

Programul „Valorificare muzeală”. Relaţii cu publicul.............18

Manifestări culturale organizate de Muzeul Agriculturii la sediu.............18

Parteneriate educaţionale.............21

Participarea la manifestări organizate în judeţ şi în ţară.............22

Activitatea editorială.............27

Programul „Dialog Internaţional”............28

VIZITATORI..............30

MUZEUL AGRICULTURII PREZENTAT ÎN MASS-MEDIA.............31

PARTENERI.............32

VENITURI ŞI CHELTUIELI.............33

DISTINCŢII………….34

ANEXE..................................................................35

 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MUZEULUI

(pct. a/cf. Model-cadru Raport de activitate – O.U. nr. 189/2008)Muzeul Agriculturii a fost înfiinţat prin Decizia Prefecturii Judeţului Ialomiţa nr. 176/1990. Conform Legii nr. 311 din 8 iulie 2003 (anexa 1), primeşte titulatura de „Muzeul Naţional al Agriculturii”. În 15 noiembrie 2006 legea a fost republicată, fără anexe, muzeul revenind la titulatura de Muzeul Agriculturii.

Deschis oficial pentru public la 25 Martie 1996.

Imobil: 3866 mp (suprafaţă desfăşurată) şi teren aferent 8420 mp.

Aria de competenţă: „Muzeul Agriculturii are ca obiect de activitate istoria agriculturii, antropologia agrară şi arheologia industrială specifică de pe tot cuprinsul ţării.” (conform deciziei de înfiinţare a muzeului)

Finanţat:  din Bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Anul 2013 a continuat strategia demarată de conducerea instituţiei încă din iunie 1990 şi acceptată de instituţiile şi organismele abilitate (Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Prefectura Judeţului Ialomiţa, Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Ialomiţa), urmărindu-se păstrarea unui echilibru între principalele domenii specifice de exprimare:

• consolidarea bazei materiale;

• dezvoltarea patrimoniului muzeal prin cercetări şi achiziţii de obiecte (buget, venituri proprii, sponsorizări, donaţii);

• valorificarea expoziţională;

• valorificarea editorială a patrimoniului (pliante, cataloage etc.);

• conservarea-restaurarea-întreţinerea patrimoniului;

• pregătirea profesională a personalului (restaurare bunuri culturale, educaţie muzeală şi management);

• dialogul cu instituţii de cultură şi personalităţi din ţară şi din străinătate;

• relaţii constante şi transparente cu mass-media (locală, naţională);

• folosirea judicioasă a bugetului şi crearea de surse extrabugetare (venituri proprii, donaţii, sponsorizări, prestări servicii).

Date privind imobilul. Întreţinere.

 Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea muzeul (fost magazin de mobilă) este proprietatea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi se află în administrarea Muzeului Agriculturii.

 Programul de pază al muzeului:

-  personalul muzeului,  luni - vineri, orele 8,00 – 16,00;

- S.C. Stan Group Security S.R.L, pe bază de contract (programul de pază s-a desfăşurat între orele 16,00 – 8, 00 în cursul săptămânii şi integral în zilele de sâmbătă şi duminică).

Muzeul nu este dotat cu sistem de alarmă şi nici cu sisteme antifurt pentru piesele expuse. Securitatea acestora este asigurată,  pe parcursul vizitării expoziţiilor, de un supraveghetor şi un muzeograf de serviciu. Tot personalul de supraveghere şi ghidaj răspunde şi de securitatea obiectelor din standul de vânzare suveniruri, în timpul programului de lucru, „sistem” care împlică multe disfuncţionalităţi şi confuzii. Personalul de supraveghere şi ghidaj este suplimentat, în situaţiile în care sunt grupuri mari de vizitatori, de muzeografi.

În cursul anului 2013, s-a instalat sistem de supraveghere video, cu 7 puncte de supraveghere exterioare pentru muzeu şi unul pentru biserică.

Având în vedere valoarea patrimoniului şi dotările din cadrul instituţiei (birotică, tehnică de calcul, aparatură electronică, utilaje folosite în procesul de restaurare etc.), soluţia adoptată până în prezent este una de compromis, impunându-se dotarea urgentă cu sisteme de alarmă şi antifurt.

 De asemenea, s-au făcut studii pentru elaborarea documentaţiilor de consolidare, amenajare şi reorganizare a clădirii muzeului precum şi al circuitului muzeal, împreună cu firma S.C. GRAPHIC STUDIO S.R.L. Bucureşti.

 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI  PERSONALUL

(pct.c.3/cf. Model- Raport cadru de activitate – OU nr. 189/2008)Conducerea:

Manager: Gheorghe Petre

Şef Serviciu: Desdemona Cătălina Spătărelu

Şef Serviciu: Adrian Stroe

Structura organizatorică. Muzeul cuprinde următoarea structură organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61/16.09.2013 (Anexa 1):

1.Serviciul Patrimoniu (Colecţii-Documentare, Restaurare - Conservare)

2.Serviciul Financiar-Contabil-Personal-Administrativ-Aprovizionare

3. Compartiment Juridic

4.Compartiment Secretariat-Registratură

5. Compartiment Arhivă documentară-bibliotecă

6.Compartiment Relaţii cu publicul-Arhivă foto-video

 

Structura colectivă şi operativă:

Consiliul de administraţie

Consiliul ştiinţific

Comisia de restaurare-conservare

Comisia de recepţie

Comisia de achiziţii şi evaluare  bunuri culturale

Comisia pentru SSM şi PSI

Personalul. Cele 29 de posturi au fost ocupate astfel:

- personal de specialitate (20 angajaţi: 11 cu studii superioare şi 9 cu studii medii): 1 manager/director, 1 şef serviciu, 5 muzeografi, 7 restauratori, 1 bibliotecar, 4 referenţi, 1 gestionar custode-sală;

- personal auxiliar (9 angajaţi: 3 cu studii superioare  şi 6 cu studii medii): 1 şef serviciu, 2 economişti, 2 referenţi, 2 muncitori calificaţi, 2 şoferi.

Notă: La 31 decembrie 2013, din cele 33 de posturi din organigrama muzeului, 4 posturi sunt vacante. S-au făcut demersuri pentru obţinerea a trei posturi unice (specialist proiecte culturale, consilier juridic şi conservator).ACTIVITĂŢI MUZEALE. PROGRAMEPROGRAMUL “CERCETARE  ŞTIINŢIFICĂ,  ACHIZIŢII OBIECTE MUZEALE, EVIDENŢĂ ANALITICĂ”

(pct. b.1, b.2/cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008) Activitatea de cercetare s-a axat, în principal, pe documentarea bibliografică, cercetări ştiinţifice de cabinet şi a patrimoniului în vederea completării colecţiilor şi a valorificării lui prin editarea de cataloage de colecţie, organizarea de expoziţii temporare, participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice, mediatizarea prin emisiuni radio şi TV.

 Ne-am axat, în mare parte, pe următoarele colecţii muzeale:

 

-  Metrologie, Maşini agricole de epocă (Adrian Stroe)

Tipul cercetării:  cercetare de patrimoniu şi de cabinet.

Obiective:  - istoricul şi tipologia aparaturii metrologice şi a maşinilor agricole de epocă pe teritoriul României .

Valorificare:    - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

- Sticlărie, Ceramică, Viticultură, Apicultură (Magdalena Petre-Filip)

Tipul cercetării:  cercetare de patrimoniu şi de cabinet.

Obiective:    - istoricul şi tipologia sticlăriei, ceramicii şi instrumentarului viticol şi apicol pe teritoriul României.

Valorificare:    - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

- Textile, Instrumentar textil (Fănica Gherghe)

Tipul cercetării:  cercetare de patrimoniu şi de cabinet.

Obiective:    - tipologia textilelor şi a instrumentarului specific pe teritoriul României.

Valorificare:    - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

- Documente manuscris cu scriere chirilică şi latină, Filigrane ale morilor de hârtie

          sec. XIX ~ ½  sec. XX. (Andreea Panait)

Tipul cercetării:   cercetare de patrimoniu şi de cabinet.

Obiective:    - traducere/transcriere/transliteraţie a documentelor manuscris.

Valorificare:    - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru   valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

- Mijloace de depozitare şi păstrare a recoltei, Obiceiuri calendaristice din ciclul vieţii, Fotografii de epocă, Obiecte de uz gospodăresc (Viorica Croitoru-Capbun)

Tipul cercetării:   cercetare de patrimoniu şi de teren

Obiective:    - mijloace de depozitare şi păstrare a recoltei;

    - istorie şi tipologie;

              - obiceiuri calendaristice şi din ciclul vieţii.

Valorificare:    - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

- Unelte şi maşini de prelucrare a solului, Mijloace de transport, (Rubinescu- Ostriceanu Fideliu)

Tipul cercetării:   cercetare de patrimoniu şi de teren.

Obiective:  - tipologia uneltelor şi maşinilor de prelucrare a solului, a mijloacelor   de transport.

Valorificare:    - completarea colecţiei muzeale, întocmirea de fişe pentru valorificarea colecţiei prin organizarea de expoziţii şi tipărire de publicaţii.

 CREŞTEREA   ŞI   EVIDENŢA   PATRIMONIULUISTRUCTURA  PATRIMONIULUI:

Biserica de lemn „Poiana”- monument istoric şi de arhitectură sec. XVIII (aflat la poziţia 23B011 pe Lista Patrimoniului Cultural Naţional şi IL-II-m-A-14075 pe Lista Monumentelor Istorice din Judeţul Ialomiţa), strămutată în parcul muzeului, care din  toamna anului 2000 a asigurat toate serviciile rânduite de cultul creştin-ortodox, pentru Parohia „Buna Vestire”, reprezintă un important obiectiv turistic.  Din luna septembrie a anului 2011, toate serviciile administrative ale bisericii au fost preluate de Parohia „Buna Vestire”.

Ferma Model Perieţi - cea mai mare fermă producătoare de seminţe de legume şi flori din Europa de Răsărit (1/2 sec – XX/1935-1949), monument de istorie agrară (poziţia 23 B 115 pe Lista Patrimoniului Cultural Naţional; IL-II-a-B-14153 pe Lista Monumentelor Istorice a Judeţului Ialomiţa), cuprinzând o suprafaţă de 5,4 ha şi 18 clădiri (conac, magazii, grajduri, P+1/zilieri, turn de apă, ş.a), intrată în patrimoniul muzeului din 14 februarie 2005.

Unităţi in situ şi în aer liber: instalaţie complexă cuprinzând moară cu pietre (1935) şi piuă pentru finisat postavul, (1912), Dănicei, jud. Vâlcea, colaci de fântână (1853, 1937), însemne funerare (1889, 1887), hambar (1869).

Notă: moara cu pietre pentru măcinat grâu şi porumb “Korona” (1910), Paloş, jud. Braşov şi filatura de lână cardată, Turnu Roşu, jud. Sibiu au fost donate Complexului Naţional Muzeal “Astra” Sibiu, prin contractul de donaţie încheiat cu nr. 1048/18.07.2013.

Patrimoniul mobil: 13416 obiecte muzeale, structurate în următoarele colecţii reprezentative: unelte, maşini agricole şi instalaţii de arheologie industrială, etnografie (unelte agricole confecţionate în ateliere şi gospodării rurale, mijloace de transport, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mobilier, ceramică, textile, port, recuzită-obiceiuri), istorie-memorialistică, artă, religie, literară, ştiinţele naturii.

ACHIZIŢII  2013

În anul 2013 patrimoniul muzeului s-a mărit după cum urmează:   

Registru primar:

-1 obiect cumpărat, în valoare de 400 lei;

-75 obiecte donate, în valoare de 11945 lei;

Fond Dumitru:

- 4 obiecte donate, în valoare de 95 lei

Total general - 80 obiecte, în valoare de 12440 lei.EVIDENŢA ANALITICĂ (ŞTIINŢIFICĂ)

-Toate obiectele achiziţionate în anul 2013 au fost înregistrate în registrele de evidenţă.

-Din  anul 2006 când s-a demarat acţiunea de realizare a evidenţei patrimoniului în sistem informatizat şi până la sfârşitul anului 2013 s-a adus la zi evidenţa tuturor registrelor (rubricile: nr. inv., denumirea obiectului, provenienţa, valoarea) şi s-a realizat completarea tuturor rubricilor, la circa 66 % din totalul patrimoniului. S-a scanat şi arhivat în sistem informatizat cca. 40% din patrimoniul imagistic (fotografii, documente).

-În cadrul cercetării de patrimoniu s-a continuat tipul de evidenţă analitică complexă (fişă detaliată, fotografii, desene etc.), întocmindu-se dosare de evidenţă pentru 241 obiecte, numărul total de dosare de evidenţă –cercetare fiind de 2418.

 

BIBLIOTECA. ARHIVA ŞTIINŢIFICĂ ŞI  DOCUMENTARĂ

(pct. b.1/cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)FONDUL BIBLIOTECII

Achiziţii 2013:

Carte:

- Fondul de carte al bibliotecii s-a mărit cu un număr de 42 titluri: 28 donate, în valoare totală de 362 lei, 3 achiziţionate din fonduri de la buget, în valoare totală de 90 lei, 2 publicaţii achiziţionate prin schimb de publicaţii cu Muzeul Ţării Crişurilor şi Muzeul Etnografic al Moldovei, în valoare de 31 lei, 6 publicaţii editate de muzeu, în valoare de 90 lei şi 3 cărţi prin multiplicare de pe original.

Periodice:

a) S-au făcut abonamente anuale la publicaţiile periodice: Tribuna Ialomiţei, Jurnalul de Ialomiţa, Impact, Independent, Obiectiv de Ialomiţa, Observator de Ialomiţa, Ştirea, Revista Practic – Casa şi grădina;

b) S-au primit prin donaţie: “Brutarul-revista morarilor, brutarilor, cofetarilor şi patiserilor”, “Bărăganul Ortodox”, “Revista Ferma”, “Profitul Agricol”, “Lumea Satului”.

 Fondul bibliotecii totalizează, la sfârşitul anului 2013, un număr de 13089 unităţi, după cum urmează: 5733 cărţi, 6851  pliante şi periodice, 243 casete audio, 51 casete video, 211 discuri.ARHIVA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DOCUMENTARĂ

- În arhiva fotografică se adaugă în 2013: 13 CD-uri şi 19 DVD-uri (cuprinzând fotografii obiecte muzeale, imagini de la diverse manifestări culturale, de la lucrările de restaurare-conservare etc.)

- În arhiva video: cca. 22 ore de filmare (manifestări culturale, vizite documentare, lucrări de restaurare - conservare etc.)

 Arhiva ştiinţifică şi documentară înregistrează la sfârşitul anului 2013 un total de 41950 unităţi, după cum urmează: 6236 diapozitive, 32236 clişee foto, 539 CD/DVD-uri foto, 934 DVD-uri cercetare de teren, transcrise de pe casetele video VHS, 152 DVD-uri documentare (reportaje şi ştiri TV), 655 casete video (înregistrări de teren), 124 casete audio (înregistrări de teren), 1142 dosare documentare de presă.

 

PROGRAMUL „RESTAURARE - CONSERVARE - ÎNTREŢINERE”

(pct. b.1/cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)RESTAURARE–CONSERVARE

        Personalul de execuţie este format din 7 restauratori, din care 4 atestaţi prin Cursul de Specializare a Cadrelor din Cultură şi Artă (1995), doi în curs de atestare, şi unul neatestat.   

Baza materială

 Activitatea de conservare – restaurare a obiectelor din metal şi lemn se desfăşoară în:

 1. atelierul de conservare-restaurare lemn (cu o suprafaţă de 51mp);

 2. atelierul mecanic amenajat în hala instituţiei (Fond Special) pe o suprafaţă de 80 mp, atelier care intră în circuitul de vizitare;

 3. curtea instituţiei (atunci când vremea permite), pentru operaţiile primare (curăţare, spălare etc.), în cazul pieselor de dimensiuni mari.

Dotarea laboratorului de restaurare-conservare:

-foarfecă ghilotină pentru dotarea atelierului restaurare metal – 165,00 lei

-pistol lipit pentru dotarea atelierului restaurare metal – 120,00 lei

-cheie franceză pentru dotarea atelierului restaurare metal – 35,00 lei

-trusă preducele pentru dotarea atelierului restaurare metal – 35,00 lei

-truse de chei pentru dotarea atelierelui de conservare-restaurare metal  - 145,00 lei

-trusă şurubelniţe mecanice pentru dotarea atelierelui de conservare-restaurare metal  -45,00 lei

-cleşte mops pentru dotarea atelierului de conservare-restaurare metal- 25,00 lei

- lampă gaz lichid pentru dotarea atelierelui de conservare-restaurare metal – 50,00 lei

-menghine tâmplărie 2 buc. – 580,00 lei

-cherestea răşinoase  pentru atelierul de restaurare-conservare lemn – 720,00 lei

-ulei motor pentru demonstraţii cu tractoarele de epocă – 50,00 lei

-substanţe, materiale, piese de schimb pentru restaurare – 630,00 lei.

  Notă: 1. Lipsa unor utilaje performante de încărcare-descărcare, transport utilaje grele, afectează sănătatea salariaţilor şi provoacă pierderi de timp importante.

          2. O serie de unelte sunt depăşite ca performanţă, exploatare şi vechime, necesitând înlocuirea lor urgentă.

Obiecte conservate în anul 2013

  S-au efectuat tratamente chimice de conservare pentru un număr de 341 de obiecte muzeale aparţinând următoarelor colecţii:

1. meserii-meşteşuguri

-  albinărit - 30

-  croitorie-fiare de călcat – 56

-  orologie - 25

-  textile (ţesături din inventarul bisericii) -103

2. unelte şi utilaje agricole – 16

3. mijloace de transport – 29

4. instrumentar culinar – 18

5. obiecte de cult – 6

6. obiecte de uz casnic – 42

7. mijloace de depozitare - 16

Biserica de lemn „Poiana”

- conservare, întreţinere mobilier;

- conservare icoane;

- etanşare, completare şi tratare împotriva atacului de carii a părţilor adăugate;

- reaşezarea soleii;

- întreţinerea aleilor de acces;

- întreţinerea taluzului;

-s-au achiziţionat substanţe pentru tratament insectofungicid, cu Resistol, al acoperişului şi a structurii de rezistenţă a acestuia;

-s-au achiziţionat substanţe pentru tratament de conservare, cu ulei de in, al acoperişului;

- lucrări de igienizare

Notă:  Brâul median al bisericii a continuat să se degradeze (lipsă fonduri necesare şi specialişti). Alte activităţi:

1. întocmire dosare de restaurare şi conservare (cu menţiunea că acestui capitol trebuie să i se acorde imediat atenţia cuvenită şi obligatorie);    

2. întreţinerea spaţiului pentru depozitarea obiectelor conservate şi restaurate;

3.verificarea şi întreţinerea periodică a spaţiilor expoziţionale (curăţenie, întreţinerea instalaţiei electrice, a instalaţiei termice etc);

4.confecţionarea şi montarea de mobilier pentru amenajare spaţiu suplimentar depozit obiecte mici şi spaţiu de carantină;

5. colaborarea la organizarea de expoziţii;

6.amenajarea şi întreţinerea parcului muzeului (lucrări de plantare şi întreţinere a materialului vegetal);

7.participare la transportarea din teren a unor materiale în scopuri administrative;

8.participarea la lucrările de reamenajare a spaţiului de carantină aflat pe latura de Vest;

9.depozitarea obiectelor muzeale, a mobilierului expoziţional şi a produselor  magazinului;

Notă: Definitivarea procesului tehnologic la obiectele restaurate parţial este condiţionată de fondurile necesare pentru:

- achiziţionarea de materiale necesare pentru tratamente şi completări (de ex. piese de schimb pentru maşini de epocă, esenţe lemnoase diferite şi specifice patrimoniului)

- o intensă activitate de cercetare de teren, în vederea depistării unor piese de schimb originale (care devin din ce în ce mai rare) şi a materialului bibliografic tehnic de specialitate care încă se mai poate găsi la foştii şi actualii proprietari de maşini agricole clasice.

 O simplă analiză a patrimoniului Muzeului Agriculturii este un argument al urgentării construirii unor spaţii care să servescă la protejarea şi valorificarea acestuia:

-  staţie de carantină,

- definitivarea amenajării atelierului de conservare - restaurare metal; separarea sa de depozitul-hală,

- atelier de conservare-restaurare textile, cu dotare corespunzătoare,

- depozite pentru colecţii,  adecvate.

 

FERMA MODEL PERIEŢI

          Muzeul Agriculturii Slobozia intenţionează ca prin proiectul „ FERMA MODEL PERIEŢI – FERMĂ ECOLOGICĂ ŞI TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE „ să continue lucrările de reabilitare ( conservare, restaurare ) şi amenajare a obiectivului în vederea valorificării lui în circuitul patrimoniului cultural naţional şi European”.

În acest sens s-a facut un studiu de fezabilitate in faza DALI cu firma Graphic Studio SRL şi un raport de expertiză tehnică de către dl dr. Ing. Ioan Mihai Paul – expert atestat pentru cerinţa de calitate A1, A2, A3, A8, ( rezistenţă şi stabilitate).

 De asemenea, se doreşte înfiinţarea la Ferma Model Perieţi a unui centru regional al Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură, care să funcţioneze ca centru ştiinţific pentru cercetări sociologice, istorice, de economie agrară menit să promoveze interesele asociaţiei, ale muzeelor din ţară şi străinătate şi să atragă şi alte instituţii din domeniul procesării şi marketingului produselor agricole, instituţii de învăţământ liceal şi universitar de profil.

          Obiectivul principal al proiectului de investiţii este prezervarea incintei într-o formă cât mai apropiată celei originale şi introducerea în circuitul muzeistic într-un context mai larg, dat de faptul că agricultura a fost şi este în continuare activitatea economică predominantă atât în judeţul Ialomiţa, cât şi în judeţele învecinate.

În anul 2013 am fost preocupaţi, în continuare, de reabilitarea clădirilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare a obiectelor muzeale (cca. 300 obiecte).

- Personalul care lucrează, aici, la coordonarea lucrărilor curente de reabilitare, la întreţinerea spaţiilor interioare şi exterioare, la asigurarea pazei, se compune din:

- un restaurator al muzeului;

- 1 post asigurat de S.C. Stan Group Security S.R.L. (cu contract de prestări servicii).

 În perioada iunie-iulie 2013 o echipă de 6 salariaţi ai Muzeului Agriculturii au făcut lucrări de curăţenie şi igienizare a spaţiilor de depozitare a obiectelor muzeale din incinta magazie-şopron. În magazia-şopron s-au amplasat obiecte muzeale, grupate pe colecţii (batoze, semănători, secerători), astfel încât a devenit depozit vizitabil. În alte două clădiri parţial renovate s-au depozitat obiecte muzeale din lemn (teascuri, mijloace de transport etc.) şi s-au efectuat lucrări similare.

   S-au efectuat tratamente chimice de conservare pentru un număr de 46 obiecte muzeale, din următoarele colecţii: mijloace de depozitare, viticultură, pomicultură, mijloace de transport, albinărit-stupărit, maşini şi utilaje agricole.

De asemenea, lansarea Programului „Conservarea si Revitalizarea Patrimoniului Cultural si Natural” în România, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 reprezintă pentru Muzeul Agriculturii o oportunitate pentru a depune cerere de finanţare în vederea obţinerii unui grant în scopul conservării, renovării şi protejării patrimoniului cultural la monumentul istoric Ferma Model Perieţi.

 

STRĂMUTARE CASĂ DIN LOCALITATEA GH. DOJA ÎN INCINTA MUZEULUI AGRICULTURII

În perioada iunie-august 2013, pe baza documentaţiei de avizare a lucrărilor pentru “Strămutare casă din loc. Gh. Doja în incinta Muzeului Agriculturii” executate de firma Graphic Studio S.R.L. Bucureşti, s-au făcut lucrări de demontare-dezmembrare a elementelor de arhitectură ale respectivei case, în regie proprie, cu cei 6 restauratori. Elementele de tâmplărie – uşi, ferestre, florărie pridvoare, stâlpi au fost demontate cu grijă şi transportate la muzeu, unde s-au făcut, asupra lor, intervenţii de dezinsecţie şi tratamente de consolidare, după care s-au depozitat.

În perioada august-decembrie 2013, pe baza autorizaţiei de construire nr. 10525/19 iulie 2013, emisă de Primăria Slobozia, au început, tot în regie proprie, lucrările la acest obiectiv, amplasat în curtea interioară a muzeului. Lucrările au constat în turnarea fundaţiei din beton armat, montarea tălpilor, ridicarea scheletului din lemn ecarisat, îmbrăcarea exterioară a pereţilor, montarea acoperişului de tip şarpantă, cu structură din lemn ecarisat şi învelitoare din tablă prefălţuită, montarea uşilor exterioare şi a ferestrelor cu geamuri.

Costul total al lucrărilor s-a ridicat la suma de 49.989,00 lei, din care suma de 24.900,00 lei reprezintă lucrări executate cu firma GEEA CONSTRUCT S.R.L. Slobozia (executat astereală, montat înveliş folie, şipcă, jgheaburi şi burlane, executat învelitoare din tablă prefălţuită). Restul sumei în valoare de 25.089,00 lei, reprezintă alte materiale achiziţionate pentru desfăşurarea lucrărilor (cherestea, plăci OSB, cuie, fier beton, colţare, var etc.)

 

 

PROGRAMUL VALORIFICARE MUZEALĂ. RELAŢII CU PUBLICUL

(pct. b.1./cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)

MANIFESTĂRI CULTURALE ORGANIZATE DE MUZEUL AGRICULTURII LA SEDIU

1. Scoarţe româneşti (15 martie 2012 – 15 aprilie 2013) -  expoziţie de prezentare a unei colecţii de covoare diverse, ca tehnică de lucru şi zone de provenienţă, în relaţie cu obiecte din alte categorii – mobilier, ceramică, alte textile de industrie casnică - integrate în scenografia unui interior de casă ţărănească tradiţională.

2. Mărturii de credinţă (25 martie 2012 – în prezent) - expoziţie ce reuneşte obiecte şi documente din patrimoniul muzeului şi al Bisericii de lemn Poiana (icoane, potire, candele, sfeşnice, pistornice, elemente de arhitectură, cărţi bisericeşti ş.a.), pâini rituale; inaugurată de Buna Vestire, zi în care Muzeul Agriculturii a împlinit 16 ani de la deschiderea oficială; 

3. Plugăritul – istorie şi civilizaţie şi Tractorul în agricultura românească (8 iunie 2012 – 20 mai 2013) - expoziţii de prezentare în prim plan a două piese esenţiale în agricultura românească - plugul şi tractorul – privite din perspectivă istorică (tipologii, evoluţii şi performanţe tehnice, importanţa în dezvoltarea civilizaţiei agrare româneşti etc.)

4. Lelia Urdăreanu (18 sept. 2012 – 20 martie 2013) - expoziţie – document, în cadrul căreia au fost expuse 40 de lucrări de pictură aparţinând artistei Lelia Urdărianu (1889-1991), în care sunt surprinse aspecte ale vieţii din Câmpia Bărăganului din prima jumătate a sec. al XX-lea, cu precădere scene agricole de pe proprietatea Fermei Model Perieţi.

5. Ceramică românească – artă şi utilitate (12 oct. 2012 – 11 februarie 2013) - expoziţia a prezentat piese aparţinând unor mari centre ceramice din Oltenia (Horezu, Târgu Jiu, Găleşoaia), Muntenia (Pucheni, Curtea de Argeş, Pisc), nordul Moldovei, Bihor etc.; în cadrul expoziţiei a fost organizat un atelier de modelaj în lut, unde vizitatorii au putut exersa meşteşugul de a modela diverse obiecte inspirate din tradiţia populară;

6. Din bucătăria de odinioară (20 nov. 2012 – 20 sept. 2013), expoziţie ce a prezentat aspecte din bucătăria românească tradiţională ( instrumentar culinar, maşini de gătit, piese de mobilier, reţetare şi cărţi de bucate ş.a.); în cadrul expoziţiei s-a lansat calendarul pe 2013: “Din bucătăria de odinioară”, calendar cuprinzând imagini cu obiecte din patrimonial muzeului şi informaţii despre tradiţii culinare româneşti. În acest spaţiu s-au desfăşurat activităţi cu copiii (ateliere de lucru), care vizează latura formativ-educativă în domeniul tradiţiilor culinare şi a creativităţii (ex. atelierele: Micii brutari, Reţetele ilustrate, Decoraţiuni inspirate din bucătărie ş.a.).

7. Fierul de călcat pe aburii vremii (23  febr. 2013 – în prezent) -  ce prezintă în imagini o istorie evolutivă a spălatului şi călcatului textilelor în ateliere meşteşugăreşti, în casa boierească şi gospodăria ţărănească  din România;

8. Expoziţia absolvenţilor (22 martie 2013 – 31 mai 2013) - cu lucrările pentru certificarea competenţelor profesionale – specialitatea arhitectură, a elevilor clasei a XII-a B de la Liceul de Artă „Ionel Perlea” din Slobozia;

9. Albinăritul – tradiţii româneşti (26 aprilie 2013 – în prezent) – expoziţia prezintă o evoluţia a stupilor de albine (de la buduroaiele din trunchi de copac şi coşniţele din nuiele împletite, la stupii sistematici) şi instrumentar apicol specific (centrifuge pentru scos mierea ş.a.) din colecţiile muzeului, mărturie a vechimii şi continuităţii albinăritului pe întreg cuprinsul ţării;

10. Caloianul – ritual agrar pentru rodire şi vreme de secetă (23 mai 2013) –  manifestare complexă, organizată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Ialomiţa, de valorificare şi promovare a unor tradiţii de spiritualitate agrară. Au participat grupuri de copii din Cegani, Griviţa şi Miloşeşti, care au prezentat obiceiuri de secetă (Caloienul, Paparudele) în variantele locale. Participanţii au primit diplome pentru autenticitatea obiceiurilor prezentate.

11.  Documente din agricultura românească (30 mai – 18 septembrie 2013) – expoziţie cu mărturii din istoria agriculturii din România (documente scrise şi iconografice, vase de provizii şi seminţe cerealiere descoperite în săpături arheologice, inventar agrar etnografic), secvenţă specială: exploataţii agricole din Bărăgan, 2/2 sec.XIX – ½ sec. XX;

12. Timpul în percepţia ţăranului român (12 iunie 2013 – în prezent) - expoziţia valorifică colecţia de ceasuri şi alte obiecte folosite de-a lungul timpului în exprimarea simbolică a curgerii vremii şi este structurată pe trei secţiuni: timpul uman ca rezultat al reflexiei de-a lungul istoriei, timpul ca dimensiune sacră în percepţia ţăranului şi timpul ca valoare lucrativă la ţăranul român;

13. Unelte şi maşini de secerat, treierat, vânturat (1 august 2013 – în prezent) - expoziţie de unelte tradiţionale folosite la recoltarea cerealelor (seceri, coase, furci şi greble de arie, îmblăcie, tăvăluguri de piatră, lopeţi de vănturat grâul etc.), precum şi maşini agricole specifice perioadei introducerii maşinismului în România (secerători, treierători, manej, batoză, locomobil ş.a.);

14. Cununa grâului (10 octombrie 2013 – în prezent) - expoziţia prezintă două aspecte din cultura noastră populară tradiţională: „spiritualitatea agrară” (rituri, obiceiuri, ceremonialuri agrare) şi mijloacele tradiţionale de păstrare a grânelor; la deschiderea expoziţiei, s-a prezentat un moment artistic (prelucrări din folclorul agrar: „Cununa grâului”, „Drăgaica”, „Căluşarii” ş.a.) susţinut de Ansamblul folcloric „Drăgaica” din Căzăneşti;

15. Proiectul „Pâinea Păcii în România” (10 octombrie 2013 – în prezent) – iniţiat de Ministerul Alimentaţiei, Agriculturii şi Protecţiei Consumatorilor din Germania şi Asociaţia „Frienden Brot” – Germania; cu acest prilej a fost inaugurată expoziţia „Deportarea în Bărăgan – mărturii din istoria unei tragedii” – un omagiu adus suferinţei miilor de oameni victime ale deportării în Bărăgan, de Rusalii 1951; evenimentul a avut loc în prezenţa domnului Daniel Constantin, ministrul agriculturii, a directorului general al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, a unor reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan, a autorităţilor judeţene şi a reprezentanţilor mass-mediei centrale şi locale.

De Noaptea muzeelor  (18 mai 2013), eveniment iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), Muzeul Agriculturii Slobozia a oferit vizitatorilor:

- acces gratuit la circuitul expoziţional: Mărturii de credinţă, Albinăritul – tradiţii româneşti, Plugăritul – istorie şi civilizaţie şi Tractorul în agricultura românească, Din bucătăria de odinioară, Expoziţia absolvenţilor , Fierul de călcat pe aburii vremii, Biserica de lemn Poiana, monument de arhitectură şi istorie;

-  proiecţii de filme documentare din arhiva Muzeului Agriculturii.

 PARTENERIATE EDUCAŢIONALE

(pct.b.1, b.2 /cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)

1. Dochia şi Mărţişorul (27 febr. 2013) - atelier de confecţionat mărţişoare din materiale ecologice; participanţi: elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3;

2. Programul educaţional “Să ştii mai multe, să fii mai bun” iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (1 – 5 aprilie 2013) - au fost organizate atelierele de lucru: Micii cofetari, Reţete ilustrate şi Decoraţiuni inspirate din bucătărie, atelier de pictură pe linguri de lemn, atelier de modelat lut; s-au vizitat expoziţiile temporare. Au participat elevi de la Şcoala Moara Vlăsiei, Şcoala nr. 3 Slobozia, Şcoala nr. 2 Slobozia, Şcoala Generală Bucu, Şcoala Generală Coşereni, Liceul de Artă “Ionel Perlea” Slobozia, Liceul Pedagogic “Matei Basarab”Slobozia, Liceul Căzăneşti, copii de la Grădiniţa cu Program Normal nr.2, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2;

3. Oul de Paşti (16 – 25 aprilie 2013) - expoziţie-atelier de încondeiat ouă, cu participarea copiilor şi elevilor din instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli şi licee) din judeţ şi din ţară, precum şi a unui grup de persoane private de libertate de la Penitinciarul Slobozia şi persoane cu handicap de auz şi handicap neuro-motor, membri ai Asociaţiei Persoanelor cu Handicap de Auz şi Handicap Neuromotor Ialomiţa;

4. Parteneriat educaţional cu Liceul Pedagogic „Matei Basarab” (8 oct. 2013), în cadrul Proiectului COMENIUS Education and Culture DG Lifelong Learning Programme;  participanţi: elevi din România, Spania, Germania, Turcia, Danemarca, Bulgaria; programul parteneriatului: vizitarea muzeului şi a Bisericii „Poiana”, spectacol folcloric susţinut de Ansamblul “Drăgaica” din Căzăneşti;

5. Sânt’Andrei Cap de Iarnă. Tradiţii populare (29 nov. 2013), atelier de practicare şi învăţare a unor obiceiuri tradiţionale specifice acestei zile (semănat grâu în vase de lut, “plantat” crenguţe de pomi roditori, modelat colacul de Sânt Andrei ş.a); participanţii: copii de la Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Slobozia şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Slobozia;

6. Iată vine Moş Crăciun! (19 decembrie 2013) – muzeul a asigurat cadrul ambiental specific sărbătorilor de iarnă şi a colaborat cu şcoala pentru organizarea unui program artistic susţinut de elevii clasei  I-a B de la Liceul de Artă “Ionel Perlea”.MANIFESTĂRI CULTURALE ORGANIZATE DE MUZEUL AGRICULTURII ÎN JUDEŢ ŞI ÎN ŢARĂ

 (pct. b.3, b.4./cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)

1. Conferinţa Judeţeană a Programului – „PNDR vine în satul tău” din cadrul campaniei Caravana fondurilor europene pentru un sat european, organizată de Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Ialomiţa şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Ialomiţa, în colaborare şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Primăriei Municipiului Slobozia (11 iunie 2013), Centrul Cultural „Ionel Perlea”; cu acest prilej au fost organizate un târg de produse agroalimentare şi o expoziţie de utilaje agricole, în cadrul căreia Muzeul Agriculturii a prezentat două exponate din colecţia sa de tractoare – HART-PARR, fabricat în S.U.A., în anul 1921, şi FORDSON, fabricat în Anglia, în anul 1923;

2. Festivalul Vlăsiei (15 – 16 iunie 2013), ed. a V-a, Moara Vlăsiei, organizat de Primăria şi Consiliul Local Moara Vlăsiei jud. Ilfov; Muzeul Agriculturii a participat cu: „Povestea ţestului”- expoziţie şi demonstraţii practice de copt pâinea la ţest şi expoziţia „Mijloace de transport tradiţionale”;

3. Zilele Europene ale Patrimoniului – „Patrimoniul Cultural – oglindă a pomiculturii şi viticulturii” (21 septembrie 2013), ed. a XXI-a, Oraşul de Floci, organizatori: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Agriculturii; muzeul a organizat o expoziţie de instrumentar viticol, demonstraţii de copt pâinea la ţest şi de stors struguri în teasc tradiţional, degustări;

4. Festivalul - concurs Tradiţii Culinare Ialomiţene „La Casa Tudorii” (12 oct. 2013), ed. a III-a, Oraşul de Floci, Giurgeni, jud. Ialomiţa, în cadrul Proiectului cultural „Calitate şi excelenţă în manifestările culturale ialomiţene - «Ialomiţa, dintotdeauna şi pentru totdeauna»”, iniţiat şi coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa; muzeul a participat cu: “Povestea ţestului” – expoziţie şi demonstraţii de făcut pâine la ţest, cu degustări, “Din bucătăria de odinioară” – expoziţie cu instrumentar culinar folosit în bucătăria tradiţională; în cadrul secţiunii – concurs “Sperietori de câmp”, muzeul a participat cu 4 sperietori (Moşul, Baba, Copilul, Pasărea de pradă), realizate de muzeograf Croitoru-Capbun Viorica, obţinând premiul special pentru “creativitatea şi originalitatea exponatelor prezentate”;

5. “Transporturile tradiţionale din România” (19 sept. – 17 nov.2013), Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti, parteneri: Muzeul Agriculturii, Complexul Naţional Muzeal  “Astra”, Jandarmeria Română; expoziţia a constituit o sinteză a mijloacelor de transport tradiţionale utilizate în România şi a fost structurată pe secţiuni menite să evidenţieze dimensiunea istorică, antropologică şi mijloacele de transport ca marcă socială; Muzeul Agriculturii a prezentat obiecte din colecţia de mijloace de transport (care, căruţe, sănii, şei, coşuri etc.);

6. Târgul Internaţional „INDAGRA”, târg de produse şi echipamente în domeniul agriculturii, viticulturii  şi zootehniei (30 oct.- 3 nov. 2013), ed. a XVIII-a, Bucureşti, organizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Romexpo S.A. Bucureşti; Muzeul Agriculturii a fost prezent cu o expoziţie de prezentare a instituţiei (aria de competenţă, patrimoniu, valorificare muzeală, parteneriate educaţionale, publicaţii), expoziţia „Viţa de vie. Instrumentar şi obiceiuri tradiţionale legate de viticultură” şi „Povestea ţestului” – expoziţie şi demonstraţii practice de făcut pâine la ţest, cu degustări; muzeul a primit DIPLOMĂ DE PARTICIPARE.

 

Manifestări organizate de alte instituţii la care Muzeul Agriculturii a luat parte

1. „Zilele Culturii Naţionale”, lansarea cărţii profesorului Mihai Iorga – „Balta Ialomiţei” (15 ian. 2013), Muzeul Judeţean Ialomiţa; organizatori: Muzeul Judeţean Ialomiţa, Inspectoratul Şcolar Ialomiţa; participanţi:  Croitoru-Capbun Viorica, Andreea Panait;

2. „IOVAN 65” - Expoziţie retrospectivă (24 ian. 2013), Timişoara; organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici din Timiţoara, Galeria Helios; participant: Gheorghe Petre

3. Târgul Apicol Slobozia, ed. a IV-a, (1 febr. 2013), Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, organizatori: Primăria Municipiului Slobozia, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa; participanţi: Petre Gheorghe, Croitoru Viorica, Petre-Filip Magdalena, Buzoianu Angelica, Gherghe Fănica, Panait Andreea, Rubinescu-Ostriceanu Fideliu, Olteanu Ştefan, Stroe Adrian, Calcan Afina, Duiuleasa Ecaterina, Pârvu Maria, Slujitoru Elena, Ciobanu Gabriela;

4. Expoziţie de artă plastică – Angelica Moscu Deacu, Marilena Ioanid (12 martie 2013), Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Slobozia-Ialomiţa; participanţi: Petre Gheorghe, Croitoru Viorica, Petre-Filip Magdalena, Buzoianu Angelica, Gherghe Fănica, Panait Andreea, Rubinescu-Ostriceanu Fideliu, Olteanu Ştefan, Stroe Adrian, Calcan Afina, Duiuleasa Ecaterina, Pârvu Maria, Slujitoru Elena, Spătărelu Desdemona, Carniciu Ion, Ciobanu Gabriela;

5. “Câmpiile verticale” – monumente istorice şi arheologice ialomiţene (15 martie 2013), Muzeul Judeţean Ialomiţa, organizatori Consiliul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Judeţean Ialomiţa; participanţi: Croitoru Viorica, Stroe Adrian, Panait Andreea;

6. Salonul de Primăvară (3 aprilie 2013), Galeriile “Arcadia”, organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Slobozia Ialomiţa; participanţi: Petre Gheorghe, Croitoru Viorica, Petre-Filip Magdalena, Buzoianu Angelica, Gherghe Fănica, Panait Andreea, Rubinescu-Ostriceanu Fideliu, Olteanu Ştefan, Stroe Adrian, Calcan Afina, Duiuleasa Ecaterina, Pârvu Maria, Slujitoru Elena, Spătărelu Desdemona, Carniciu Ion, Dinu Constantin, Ciobanu Gabriela;

7. Curs de formare a reprezentanţilor O.N.G. pentru îmbunătăţirea parteneriatului public-privat în domeniul social (28 iunie 2013), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; participant: Petre Filip Magdalena;

8. Salonul Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară din România, ed. XXIV,  (26-28 iunie 2013), Iaşi; Muzeul Agriculturii a participat cu două lucrări: “Plugăritul – istorie şi civilizaţie” şi “Tractorul în agricultura românească”, prezentate de muzeograf Fideliu Rubinescu-Ostriceanu;

9. Expoziţie personală Marcela Smeianu (16 aug. 2013), Galeriile “Arcadia”, organizator Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Slobozia, Ialomiţa; participant: Gheorghe Petre, Buzoianu Angelica

10. Festivalul “Satul Sălăjan”, ed. a VII-a (31 aug. - 3 sept. 2013), Zalău, Jud. Sălaj, organizator: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară; în cadrul festivalului muzeul a participat cu demonstraţii de copt pâinea la ţest; a fost promovată imaginea muzeului prin distribuirea de materiale promoţionale; participanţi: Gheorghe Petre, Raicu George, Micu Marcel, Dan Emilianof;

11. Salonul Naţional de Artă Plastică “Atitudini contemporane”, ed. a VI-a (5 sept. 2013), Galeriile “Arcadia”, organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Slobozia, Ialomiţa; participanţi: Petre Gheorghe, Croitoru Viorica, Petre-Filip Magdalena, Buzoianu Angelica, Gherghe Fănica, Panait Andreea, Rubinescu-Ostriceanu Fideliu, Olteanu Ştefan, Stroe Adrian, Calcan Afina, Duiuleasa Ecaterina, Pârvu Maria, Slujitoru Elena, Spătărelu Desdemona, Carniciu Ion, Dinu Constantin, Ciobanu Gabriela, Moroianu Veronica, Orăşanu Marcela, Roibu Lizica, Dragomir Viorica, Lupu Valentin, Molea Emil;

12. Pictură -  Ştefan Şerban şi Ion Cornelia Camelia (18 sept.2013), Galeriile “Arcadia”, organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Slobozia, Ialomiţa; participanţi: Petre Gheorghe, Croitoru Viorica, Petre-Filip Magdalena, Buzoianu Angelica, Gherghe Fănica, Panait Andreea, Rubinescu-Ostriceanu Fideliu, Olteanu Ştefan, Stroe Adrian, Calcan Afina, Duiuleasa Ecaterina, Pârvu Maria, Slujitoru Elena, Spătărelu Desdemona, Carniciu Ion, Dinu Constantin, Ciobanu Gabriela, Moroianu Veronica, Orăşanu Marcela, Roibu Lizica, Dragomir Viorica, Lupu Valentin, Molea Emil;

13. Conferinţa de presă a proiectului “Extindere, reabilitare termică şi dotare <> Municipiul Slobozia, Ialomiţa” (19 sept. 2013), Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”; organizator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; participant: Ciobanu Gabriela

14. Salonul Anual de Carte - editia a XXII-a, organizat de Biblioteca Judeţeană “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa şi Consiliul Judeţean Ialomiţa (7 oct. 2013); Conferinţa de închidere a Programului “Biblionet”; participant: Buzoianu Angelica, Spătărelu Desdemona;

15. Lansarea Proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă “Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ” (1 nov. 2013), Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”; participanţi: Petre Filip Magdalena, Buzoianu Angelica, Orăşanu Marcela, Ştefan Olteanu;

16. Salonul de Toamnă (5 nov. 2013), Galeriile “Arcadia”, organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Slobozia, Ialomiţa; participanţi: Petre Gheorghe, Croitoru Viorica, Petre-Filip Magdalena, Buzoianu Angelica, Gherghe Fănica, Panait Andreea, Rubinescu-Ostriceanu Fideliu, Olteanu Ştefan, Stroe Adrian, Calcan Afina, Duiuleasa Ecaterina, Pârvu Maria, Slujitoru Elena, Spătărelu Desdemona, Carniciu Ion, Dinu Constantin, Ciobanu Gabriela, Moroianu Veronica, Orăşanu Marcela, Roibu Lizica, Dragomir Viorica, Lupu Valentin, Molea Emil, Micu Marcel, Buturugă Ştefan, Meiroşu Rică;

17. Lansarea Programului - Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural finanţat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 şi implementat de Ministerul Culturii, în calitate de Operator de Program, (27 nov. 2013), Biblioteca Naţională a României, Bucureşti; participant: Ciobanu Gabriela.

18. 1 Decembrie – Ziua Naţională a României; Piaţa Unirii, Piaţa Revoluţiei, Slobozia; organizatori: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Prefectura Judeţului Ialomiţa, Primăria Municipiului Slobozia; muzeul a participat cu demonstraţii de copt pâinea la ţest în Piaţa Revoluţiei din Slobozia participanţi: Gheorghe Petre, Dragomir Voica, Raicu George, Molea Emil.

 ACTIVITATEA  EDITORIALĂ

(pct. a. 3/cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)Materiale promoţionale pentru diverse manifestări culturalePliante, cataloage, invitaţii:

Cataloage

-“Fierul de călcat pe aburii vremii” (500 buc.);

-“Albinăritul tradiţii româneşti” (500 buc);

-“Documente din agricultura românească” (500 buc.);

-“Timpul în percepţia ţăranului român” (500 buc.);

-“Unelte şi maşini de secerat, treierat, vânturat”, ISBN 978-973-0-15085-8 (500 buc.);

-“Cununa grâului”, ISBN 978-973-0-15286-9 (500 buc).

Invitaţii:

-“Fierul de călcat pe aburii vremii” (300 buc);

-“Albinăritul tradiţii româneşti” (250 buc);

-“Documente din agricultura românească” (250 buc);

-“Timpul în percepţia ţăranului român” (250 buc);

-“Unelte şi maşini de secerat, treierat, vânturat” (250buc);

-“Cununa grâului” (250 buc)

Afişe:

-“Fierul de călcat pe aburii vremii” (10 buc);

-“Albinăritul tradiţii româneşti” (4 buc);

-“Documente din agricultura românească” (4 buc);

-“Timpul în percepţia ţăranului român” (4 buc);

-“Unelte şi maşini de secerat, treierat, vânturat” (4 buc);

-“Cununa grâului” (4 buc)

- “ Deportarea în Bărăgan – Mărturii din istoria unei tragedii” (4 buc)

 

PROGRAMUL “DIALOG INTERNAŢIONAL”

(pct. b.2/cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)

  

În data de 28 iunie 2013 s-au desfăşurat, la sediul Centrului de Ştiinţă AHHAA din Tartu :

• Conferinţa Internaţională Muzeele de agricultură şi viaţă rurală ca păstrători ai patrimoniului rural şi rolul lor în dezvoltarea turismului internaţional, organizată cu ocazia aniversării a 45 de ani de la înfiinţarea Muzeului Estonian al Agriculturii din Ülenurme

• Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură (AIMA)

Muzeul Agriculturii – membru instituţional al AIMA şi gazdă a congresului precedent al asociaţiei, CIMA XVI (România, 2011) – a fost reprezentat de către Gheorghe Petre – manager al muzeului– membru al Prezidiului AIMA şi membru individual al asociaţiei, însoţit de Marina Ilie, membru individual al asociaţiei.

Participarea la reuniunea anuală a Prezidiului AIMA a vizat implicarea activă în dezbaterile pe marginea noului statut şi a planului strategic al asociaţiei pe perioada 2013-2014, respectiv 2014-2017, dar şi stabilirea unor contacte cu specialişti în domeniul muzeografiei şi al ştiinţelor agricole din mai multe ţări.

Prof. Dr. Gheorghe Petre  a prezentat comunicarea ştiinţifică: Păstrarea şi promovarea tradiţiei rurale – premise sine qua non ale unei culturi naţionale, care a fost însoţită de o proiecţie PowerPoint, menită să pună în evidenţă, atât diversitatea manifestărilor organizate de Muzeul Agriculturii Slobozia în anul 2012, cât şi interesul instituţiei pentru promovarea patrimoniului cultural naţional.

Printre obiectivele AIMA care au fost atinse în urma întrunirii Adunării Generale Extraordinare a asociaţiei, se numără:

- aprobarea Statutului AIMA;

- desemnarea preşedintelui pe perioada 2013-2014 – Merli Sild (Estonia);

- alegerea ţării care va găzdui următorul congres al asociaţiei, CIMA 17 din octombrie 2014 – Franţa, oraşul Marsilia;

- alegerea, în cadrul Comitetului Executiv, al celui de-al treilea vicepreşedinte – Kerry-Leigh Burchill (Canada) şi al unui nou membru din rândul membrilor alternativi pentru Franţa – Cozette Griffin-Kremer;

- desemnarea unor noi membri ai Secretariatului Permanent: Angelica Buzoianu (România), Marina Ilie (România), Piret Hion, Sille Sepmann  (Estonia).

 Importanţa tematicii abordate a fost pusă în evidenţă de numărul mare de specialişti prezenţi la conferinţă, evenimentul ştiinţific reunind participanţi din 13 ţări: Marea Britanie (Isabel Hughes), Suedia (Jenny Hagenblad), Islanda (Sigurlaugur Ingólfsson), Norvegia (Målfrid Snørteland), Estonia (Eda Veeroja, Varri Väli, Mare Mätas, Raili Mengel-Sünt), Letonia (Asnate Ziemele), Polonia (Klara Sielicka-Baryłka, Urszula Nowakowska, Anna Grześkowiak-Przywecka), Rusia (Marina Petrovna, Svetlana Petrouknina), Bielorusia (Eroma Urban), România (Gheorghe Petre, Marina Ilie), Franţa (Mouette Barboff), Statele Unite ale Americii (Debra Reid), Canada (Kerry-Leigh Burchill).

 

 

VIZITATORI

În cursul anului 2013 Muzeul Agriculturii a înregistrat un număr de 37593 vizitatori, din care:

- 4121 la sediul muzeului (1203 vizitatori au intrat în grupuri organizate)

- 18740 vizitatori la manifestările organizate în afara instituţiei.

(pct. e.5/cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)

- 14732 vizitatori unici pe site-ul muzeului.

(pct. e.5/cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)

 

MUZEUL AGRICULTURII PREZENTAT ÎN MASS-MEDIA

(pct. a.5, a.4/cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)

Activitatea Muzeului Agriculturii a fost reflectată în cursul anului 2013 în:

Presa locală: Observator de Ialomiţa (23), Ialomiţa (26), Obiectiv de Ialomiţa (10),  Independent (2), Ştirea (2), Realitatea Ialomiţeană (1), Jurnalul de Ialomiţa (1).

Presa centrală: Profitul Agricol (4), Historia(1), Gândul (1).

Ediţiile online ale ziarelor: „Ştirea”, „Ialomiţa”, „Obiectiv de Ialomiţa”,  „Independent”, „Historia”, „Observator de Ialomiţa”, „Gura Ialomiţei”, „Gândul”.

Online: http://www.youtube.com/watch?v=Zev-0yL1IIY, http://www.directbooking.ro/obiectiv-muzeul-agriculturii-slobozia-66.aspx, http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Na%C8%9Bional_al_Agriculturii, http://www.ziare.com/slobozia/articole/muzeul+agriculturii+slobozia, http://www.guraialomitei.com/tag/muzeu, http://alexandrone.wordpress.com/tag/muzeul-agriculturii-din-romania/, http://port.ro/pls/w/organization.organization_page?i_area_id=27&i_city_id=150&i_county_id=24&i_organization_id=107976, http://www.romguide.ro/Viziteaza/Muzeul-National-al-Agriculturii_vt5f2, http://mna.versatech.ro/system/files/pagini/2014-05-18/11/muzeul-agriculturii-din-slobozia., http://www. Facebook/MuzeulAgriculturii.ro

Televiziune: Antena 1 Slobozia (22), TV Ialomiţa.net (5), TVR 1 (3), TVR 3 (3), B1TV (1), Neptun TV Constanţa (2), Digi 24 Constanţa (5), Digi 24 Obiectiv (1)

Postul TV Digi 24 Constanţa a difuzat următoarele materiale: emisiunea în direct de la Muzeul Agriculturii “Raport de ţară: Ialomiţa vs. Călăraşi”; reportajele: “Turist acasă – Muzeul Agriculturii din Slobozia”, “Turist acasă – Biserica Buna Vestire din Slobozia”, “Exponatele MNA – vedete ale cinematografiei”; documentarul “Timp liber la bisericuţa Poiana din Slobozia”. La Digi 24 Obiectiv, reportajul “Experienţa limită a ţăranului roman - colectivizarea”.

Radio: Radio Campus, Radio România Actualităţi, Antena Satelor.

Notă: Emisiunile radio, pe diverse teme (tradiţii populare, alimentaţie ţărănească tradiţională, obiecte din patrimoniul Muzeului Agriculturii ş.a.) au fost difuzate pe posturi de mare audienţă.

•  Antena Satelor, emisiunile Bună dimineaţa, gospodari! şi Viaţa la ţară;

• Programul 1/Radio România Actualităţi, emisiunea Duminica acasă.

PARTENERI

(pct. a.1/cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)

- Consiliul Judeţean Ialomiţa

- Primăria Municipiului Slobozia

- Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Slobozia, Ialomiţa

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa

- Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, Slobozia

- Asociaţia ZIBO HELP, Satu Mare

- Reţeaua Naţională a Muzeelor din România

- Muzeul Judeţean de Istorie Ialomiţa

- DIGI 24 TV

- Primăria şi Consiliul Local, Moara Vlăsiei

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- ROMEXPO Bucureşti

- Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

- Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

  Penitenciarul Slobozia

- Grup Şcolar “Al. I. Cuza” Slobozia, jud. Ialomiţa

- Liceul Tehnologic Ţăndărei, jud. Ialomiţa

- Liceul Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia, jud. Ialomiţa

- Grădiniţa cu Program Normal nr.2 Slobozia, jud. Ialomiţa

- Şcoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, jud. Ialomiţa

- Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 „Sfântul Andrei” Slobozia, jud. Ialomiţa

- Liceul Tehnologic Traian, jud. Ialomiţa

- Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Ialomiţa

- Şcoala Gimnazială “Ionel Perlea” Ograda, jud. Ialomiţa

-Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Slobozia, jud. Ialomiţa

- Grădiniţa cu Program Prelungit “Junior” Slobozia, jud. Ialomiţa

- Liceul Tehnologic “Areta Theodorescu” Griviţa, jud. Ialomiţa

 

VENITURI  ŞI  CHELTUIELI

(pct. a/cf. Model-cadru Raport de activitate – OU nr. 189/2008)

VENITURI  TOTALE din care:            1.286.973

I. ALOCAŢIE BUGETARĂ            1.264.461

II. SPONSORIZARE                  13.500

1.  S.C. SOPEMA  S.R.L. Mihail Kogălniceanu         250

2.  S.C.IMPEX AGROREP SRL Ţăndărei          250

3.  FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI Bucureşti             12.000

4.  S.C. BIO TERRA SRL Slobozia                   1.000

 

II. VENITURI PROPRII formate din:                  9.012

1. prestări servicii:           6179 

a) servicii transport             350

b) bilete intrare muzeu                       971 

c) taxe fotografiere               40

d) alte prestări servicii                     4.818

2.  comision vânzări stand         2.833

CHELTUIELI TOTALE din care:             1.286.973

(pct.d.1/cf Model-cadru Raport de activitate – OU nr.189/2008)

1. CHELTUIELI DE PERSONAL din care :              717.905

1.1 Cheltuieli salariale în bani               565.838

1.2 Contribuţii                  152.067

2. CHELTUIELI BUNURI ŞI SERVICII din care :             469.471 

2.1.Bunuri şi servicii                 336.859

-Încălzit, iluminat        75.437

-Apă, canal, salubritate         4.242

-Altele                   257.180

2.2. Reparaţii curente                     1.287

2.3.Bunuri de natura obiectelor de inventar                13.138

2.4.Deplasări         16.265

2.5.Cărţi şi publicaţii                     1.796

2.6.Consultanţa şi expertiză                    5.000

2.7.Protecţia muncii             930

2.8. Alte cheltuieli        94.196

 

3. CHELTUIELI DE CAPITAL  (investiţii) din care :    99.597

3.1.Casă Ialomiţeană                               49.989

3.2.Studiu de fezabilitate pentru proiectul

    “Reorganizare circuit muzeistic”                                                      14.942

3.3.Documentare pentru avizarea lucrărilor de intervenţie

aferente obiectivului “Consolidare, amenajare şi reorganizare

clădire muzeală”                                                                                   34.666

 DISTINCŢII

a. Premiul special acordat d-nei Viorica Croitoru-Capbun -  Muzeul Agriculturii Slobozia, de către Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, “pentru creativitatea şi originalitatea exponatelor prezentate la Festivalul – concurs “Tradiţie culinară ialomiţeană LA CASA TUDORII”, ediţia a III-a, secţiunea “Sperietori de câmp”.

 (12 oct.2013)

b. Diplomă de participare acordată Muzeului Agriculturii Slobozia, de către Centrul Expoziţional ROMEXPO Bucureşti “cu ocazia participării la Târgul Internaţional de produse şi echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii şi zootehniei – INDAGRA”.

(30 oct. – 3 nov. 2013)

c. Diplomă de onoare acordată D-lui Petre Gheorghe – Muzeul Agriculturii, de către Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” Filiala Ialomiţa, “cu prilejul Zilei Naţionale a României şi la aniversarea a 95 de ani de la împlinirea visului de aur al românilor de pretutindeni, făurirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”

(1 decembrie 2013)

 

ANEXE• Organigrama Muzeului Agriculturii

• Programul valorificare muzeală (foto)

- Relaţii cu publicul

- Parteneriate educaţionale

- Participarea Muzeului Agriculturii la manifestări organizate în judeţ şi în ţară

- Dialog internaţional