Post vacant de sofer

mna Mie, 29/10/2014 - 16:49
anunturi

ANUNŢ

pentru scoaterea la concurs a postului vacant de şofer în cadrul Serviciului Administrativ la Muzeul Agriculturii

 

1. 1 post şofer, studii medii, functie de execuţie

2.  Poate participa la concurs persoana care indeplineşte următoarele condiţii:

-are cetăţenie românâ;

-are capacitate deplină de exerciţiu.

-întruneşte condiţiile:

a. studii medii (bacalaureat);

b.permis de conducere categoriile B,C;

c. vechime minim 5 ani în conducere autovehicule;

d.atestat transport marfă.

 

3. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a-cererea de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Agriculturii;

b-copia actului de identitate;

c-copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d-copia carnetului de muncă;

e-cazier judiciar;

f-adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei;

g-curriculum vitae;

h.permis de conducere;

i.atestat transport marfă;

j.alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit b,c,d,h,i vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

 

4. Concursul pentru ocuparea postului de şofer cuprinde 3 etape:

1-Selecţia dosarelor de încriere

2-Proba scrisă

3-Interviul

şi se desfăşoară conform următorului calendar:

29 octombrie - 11 noiembrie 2014 depunerea dosarului de concurs

15 decembrie 2014, orele 9,00 proba scrisă

17 decembrie 2014 , orele 10,00 interviu

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de concurs, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, practice ori a interviului la sediul instituţiei publice. 

TEMATICA:

-Circulaţia pe drumurile publice;

-Cunoştinţe generale (mecanice şi electrice) despre autovehicule;

-Transportul rutier de mărfuri. 

BIBLIOGRAFIE:

-OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările ulterioare;

-H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

-Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi norme metodologice de aplicare a acesteia..