Concurs post conservator

mna Mie, 07/10/2015 - 09:34
anunturiMuzeul Agriculturii Slobozia organizează în data de 29 octombrie 2015, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea unui post vacant de excuţie, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată de conservator (studii superioare de scurtă durată, gradul I) în cadrul Serviciului Patrimoniu-Restaurare-Conservare.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Agriculturii;
 • BI/CI în original (pentru conformitate) şi copie;
 • diplomele de studii superioare în original (pentru conformitate) şi copie;
 • carnetul de muncă şi după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverinţă eliberată de angajator) în original şi copie;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanătăţii ;
 • curriculum vitae;
 • Dosarele se depun până la data limită 21 octombrie 2015 , orele 16,00 la sediul instituţiei situat în b-dul. Matei Basarab, nr.10, loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, tel/fax 0243/230184, 0243/231991, persoană de contact Duiuleasa Ecaterina.

Poate participa la concurs persoana care indeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenie românâ
 • are capacitate deplină de exerciţiu
 • studii superioare de scurtă durată în domeniul muzeologiei- tehnici de cerecetare şi conservare a patrimoniului arheologic şi muzeal;
 • vechime în specialitate necesară –minim 3 ani.
 • cunoştinţe de operare pe calculator-cunoştinţe avansate

Concursul pentru ocuparea postului de conservator cuprinde 3 etape şi se desfăşoară la sediul muzeului după cum urmează:

1-Probă scrisă -29 octombrie 2015, orele 9,00

2-Probă practică- 29 octombrie 205, orele 13,00

3-Interviul- 03 noiembrie 2015, orele 10,00

 

TEMATICA:

 • Protejarea patrimoniului cultural naţional .
 • Principiile restaurării şi conservării bunurilor culturale.
 • Conservarea si restaurarea bunurilor culturale.
 • Previziuni privind protejarea patrimoniului, restaurarea , conservarea şi punerea în valoare a colecţiilor muzeale.

 BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 ( republicată) muzeelor şi colecţiilor publice, publicată în M.O. nr. 207 din 24 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 (republicată) privind protejarea monumentelor istorice , publicată în M.O. nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 (republicată) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, publicată în M.O. nr. 259 din 9 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Hotarârea nr. 1.546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicată în M.O. nr.58 din 23 ianuarie 2004.

5. Ordonanţa nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, publicată în M.O. nr. 247 din 31 august

6. Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldovan, Bucureşti, 1999.

7. Concursul se desfăşoară conform următorului calendar:

 • 08 octombrie 2015 – 21 octombrie 2015, depunerea dosarului de concurs
 • 22 iulie 2015- orele 10,00 selectia dosarelor
 • 29 octombrie 2015, orele 9,00, proba scrisă
 • 29 octombrie 2015, orele 13,00, probă practică
 • 03 noiembrie 2015, orele 10.00, interviu

Contestaţiile se pot depune în termen 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de concurs, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, practice şi a interviului la sediul instituţiei publice, contestaţiile se vor soluţiona în termen de o zi lucratoare de la depunere.

Relaţii suplimentare la sediu instituţiei situat în b-dul. Matei Basarab, nr.10, loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, tel/fax 0243/230184, 0243/231991, persoană de contact Duiuleasa Ecaterina, e-mail mna_slobozia@yahoo.com, site-ul www.muzeulagriculturii.ro .

 

fisiere: 
AtaşamentMărime
PDF icon anunt.pdf71.25 KB